Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2017

Positiv inställning hos konsumenterna – ändå få köpplaner

Konsumenternas förtroende för ekonomin är oförändrat och starkt. Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 20,8, då den i januari var 21,0 och i december 19,5. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 7,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–16 februari 1 270 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator, dvs. förväntningarna på den egna och på Finlands ekonomi, den allmänna arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara var i stort sett oförändrade i februari jämfört med januari. Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer en klar förstärkning, med undantag av möjligheterna att spara.

I februari var konsumenternas syn på Finlands ekonomi mycket ljus och synen också på arbetslöshetsutvecklingen optimistisk. Också förväntningarna på konsumenternas egen ekonomi var positiva. Konsumenterna ansåg att hushållets möjligheter att spara är goda under de följande 12 månaderna.

Konsumenterna ansåg i februari att tidpunkten var gynnsam för att ta lån, men inte lika gynnsam för att spara och köpa kapitalvaror. I februari oroade sig sysselsatta konsumenter mindre än vanligt för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

I februari trodde 47 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Fjorton procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan i februari var motsvarande andelar 29 och 29 procent.

I februari litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras, medan 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 25 och 15 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I februari litade 39 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året, medan 21 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Ännu för ett år sedan var motsvarande andelar dystra 13 och 54 procent.

Av de sysselsatta antog 15 procent i februari att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 17 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 27 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I februari bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,6 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent. Konsumenterna uppskattade att inflationen för närvarande är 1,0 procent. I februari i fjol var värdet betydligt lägre, dvs. 0,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 42 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var i januari 49 procent och långtidsmedelvärdet 45 procent. De allmänna planerna på att använda pengar var försiktiga i februari. Färre än vanligt, dvs. 15 procent av hushållen, hade för avsikt att mycket eller ganska säkert köpa bil och 7 procent bostad inom ett år. I februari planerade 18 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I februari ansåg 59 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 65 procent sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året. Långtidsmedelvärdet för andelen hushåll som sparar är 60 och 74 procent.

I februari bedömde 71 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Långtidsmedelvärdet är 62 procent. Färre än vanligt, dvs. 12 procent av hushållen, övervägde att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I februari var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i Norra Finland och huvudstadsregionen och svagast i Östra Finland. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska. Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var arbetslösa.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2016 01/2017 02/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 7,7 21,0 20,8 ++
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 6,0 9,4 10,2 +
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,4 25,3 -27,1 -2,6 17,3 16,8 ++
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,7 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,9 27,6 -51,1 -23,3 9,7 9,2 +
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -6,2 2,1 1,3 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 19,5 25,2 16,2 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 4,5 10,4 11,3 =
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 20,6 31,2 29,1 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,5 52,2 10,9 50,9 47,7 46,9 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results .


Källa: Konsumentbarometern 2017, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (428,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/02/kbar_2017_02_2017-02-27_tie_001_sv.html