Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.1.2022

Inflationen i december 3,5 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i december 3,5 procent. I november var inflationen 3,7 procent. Inflationen avtog framför allt på grund av att ökningen av priset på bränslen bröts. Den genomsnittliga inflationen var 2,2 procent år 2021.

Inflationsmätare i Finland, december 2021

Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 107,5 3,5 -0,1
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 2049
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 107,6 3,2 -0,1
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 106,2 3,0 -0,1

I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare ombyggnad av egnahemshus, bensin, el, diesel och renovering i bostadsaktiebolag. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter, långa tågresor och undersöknings- och behandlingsavgifter blev billigare. Från november till december var månadsförändringen av konsumentpriser -0,1 procent, vilket bl.a. berodde på att prisen på bränslen gick ned.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt 19 000 prisuppgifter om närmare 400 varor i ungefär 2 100 affärer för indexet. Prisdata är kompletterad med skannerdata som innehåller cirka 5 miljoner priser. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 5,0 procent i december enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i december 5,0 procent. I november var den 4,9 procent. Motsvarande inflation i Finland i december var 3,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 20 januari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor i engelska , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 3,0 procent i december

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i december 3,2 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 3,0 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter december år 2020 hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,2 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I december var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,1 och av konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (375,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/12/khi_2021_12_2022-01-14_tie_001_sv.html