Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.2.2020

Suomen varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus kasvoi vuonna 2019

Suomen rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2019 lopussa kaikkiaan 1 246 alusta. Näistä varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 687 alusta ja pienaluksiin 284 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 275 kappaletta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 873 137. Tästä varsinaisen kauppalaivaston osuus oli 1 737 284, pienalusten 4 702 ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten 131 151.

Suomeen rekisteröity kauppalaivasto vuoden lopussa 2000–2019

Suomeen rekisteröity kauppalaivasto vuoden lopussa 2000–2019

Rekisteröidyn kauppalaivaston koko kasvoi kuudella aluksella. Varsinainen kauppalaivasto väheni yhdellä aluksella, pienalusten määrä kasvoi yhdellä aluksella ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi kuudella aluksella. Rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus kasvoi kaikkiaan prosentin, varsinaisen kauppalaivaston 1,3 prosenttia ja pienalusten bruttovetoisuus prosentin verran. Alusmäärän kasvusta huolimatta proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten bruttovetoisuus väheni noin 2,4 prosenttia verrattuna vuoden 2018 loppuun.

Kauppalaivaston rakenne

Suomen koko rekisteröity kauppalaivasto koostuu varsinaisesta kauppalaivastosta, pienaluksista ja proomuista ja muista kuljetuskoneettomista aluksista. Alukset rekisteröidään kotipaikan mukaan joko Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin. Varsinaisen kauppalaivaston muodostavat alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä ja joissa on kuljetuskone. Pienaluksilla tarkoitetaan alle 15 metrin, mutta vähintään 10 metrin pituisia aluksia, jotka on merkitty vapaaehtoisesti Suomen liikenneasioiden rekisteriin tai alusrekisteriin. Proomuilla ja muilla kuljetuskoneettomilla aluksilla tarkoitetaan kokoon katsomatta ilman omaa konevoimaa kulkevia aluksia. Näihin lukeutuvat proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset, kuten ruoppaajat.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) mukaan valtion varoista voidaan myöntää tukea suomalaisille, kauppa-alusluetteloon merkityille aluksille. Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellainen Suomessa rekisteröitynä oleva matkustaja-alus, lastialus, hinaaja tai työntäjä, joka on tarkoitettu tukivuotena toimimaan pääasiassa ulkomaan liikenteessä.

Varsinainen kauppalaivasto

Varsinaisen kauppalaivastoon kuului vuoden 2019 lopussa 687 alusta. Matkustaja-aluksia oli 197 kappaletta, Roro-matkustaja-aluksia 55 kappaletta, roro-lastialuksia 42 kappaletta, irtolastialuksia 10, muita kuivalastialuksia 94, säiliöaluksia 10, erikoisaluksia 177 ja muita aluksia 102 kappaletta. Bruttovetoisuudella mitattuna suurimmat alustyyppiryhmät olivat roro-matkustaja-alukset ja roro-lastialukset. Roro-matkustaja-alukset ja roro-lastialukset muodostavat yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston koko on kasvanut vuoden 2019 aikana brutto- ja nettovetoisuudella mitattuna, vaikka alusmäärä onkin pienentynyt yhdellä. Roro-matkustaja-alusten, muiden kuivalastialusten ja erikoisalusten määrä on kasvanut vuoden 2019 aikana yhteensä kahdeksalla aluksella. Matkustaja-alusten, roro-lastialusten, irtolastialusten ja muut alukset luokkaan kuuluvien alusten määrä on pienentynyt yhdeksällä vuoden takaisesta. Säiliöalusten määrä on pysynyt ennallaan. Kokonaisuudessaan varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus kasvoi kaikkiaan 21 512 vuoden 2019 aikana.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto vuoden lopussa 2017-2019

Alustyyppi Vuosi
2017 2018 2019
Lukumäärä Brutto-vetoisuus Lukumäärä Brutto-vetoisuus Lukumäärä Brutto-vetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 686 1 619 051 688 1 715 772 687 1 737 284
Matkustaja-alukset 206 25 378 200 23 198 197 23 088
Roro-matkustaja-alukset 49 534 252 54 582 121 55 604 149
Roro-lastialukset 45 525 799 44 532 039 42 509 021
Irtolastialukset 10 88 057 11 108 012 10 106 356
Muut kuivalastialukset  89 183 341 93 207 846 94 230 558
Säiliöalukset  10 182 031 10 182 031 10 182 031
Erikoisalukset  168 65 942 171 66 787 177 67 782
Muut alukset  109 14 251 105 13 738 102 14 299

Valtaosa varsinaisesta kauppalaivastosta kuuluu bruttovetoisuuden mukaan 1A Super- tai 1A-jääluokkaan. Roro-matkustaja ja -lastialusten, irtolastialusten sekä säiliöalusten vetoisuus kuuluu käytännössä kokonaisuudessaan näihin jääluokkiin. Jääluokat II ja III tarkoittavat aluksia, jotka eivät täytä jääluokkamääräyksen vaatimuksia. Jääluokan II alukset voivat saada jäänmurtoavustusta helpoissa jääoloissa, jos niiden kantavuus on riittävä. Jääluokan III alukset eivät milloinkaan saa jäänmurtoavustusta.

Suomen varsinaisen kauppalaivaston keskimääräinen ikä on 50 vuotta. Kun ikä suhteutetaan bruttovetoisuuteen, saadaan keskimääräiseksi iäksi 19 vuotta. Suuret alukset ovat siis keskimäärin pieniä uudempia. Bruttovetoisuuteen suhteutettuna uusimmat alukset ovat irtolastialuksia. Niiden suhteutettu keski-ikä on vain kuusi vuotta. Seuraavaksi uusimpia ovat säiliöalukset ja roro-lastialukset, joiden bruttovetoisuuteen suhteuttu ikä on noin 15 vuotta. Vanhimpia ovat matkustaja-alukset, joiden bruttovetoisuuteen suhteutettu ja suhteuttamaton keski-ikä ovat molemmat 60 vuotta.

Kauppa-alusluettelo

Suomeen rekisteröidyistä aluksista kauppa-alusluetteloon kuului vuoden 2019 päättyessä yhteensä 116 alusta. Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja roro-matkustaja-aluksia. Muita kuivalastialuksia oli 38 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja roro-matkustaja-aluksia 15 kappaletta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli noin kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain ja alustyypeittäin 31.12.2019

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain ja alustyypeittäin 31.12.2019

Pienalukset, proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset

Vuoden 2019 lopussa pienaluksia oli kaikkiaan 284. Alusten bruttovetoisuus oli yhteensä 4 702. Suurin osa pienaluksista, 130 eli lähes puolet, oli matkustaja-aluksia. Pienalusten määrä kasvoi yhdellä aluksella vuoden 2019 aikana ja vuoden lopussa kuivalastialuksia ja muiden pienalusten luokkaan kuuluvia aluksia oli molempia yksi enemmän ja matkustaja-aluksia yksi vähemmän.

Vuoden 2019 päättyessä proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli kaikkiaan 275 kappaletta. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten bruttovetoisuus oli yhteensä 131 151. Vuoden aikana proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten lukumäärä kasvoi kuudella aluksella, mutta bruttovetoisuus väheni 3 244.

Taulukko 2. Pienalukset, proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset vuoden lopussa 2017-2019

Alustyyppi Vuosi
2017 2018 2019
Lukumäärä Brutto-vetoisuus Lukumäärä Brutto-vetoisuus Lukumäärä Brutto-vetoisuus
Pienalukset yhteensä 296 4 816 283 4 659 284 4 702
Kalastusalukset 54 691 46 617 46 617
Hinaajat 39 632 38 620 38 620
Kuiva-lastialukset  11 165 11 165 12 186
Matkustaja-alukset  136 2 525 131 2 415 130 2 385
Muut alukset  56 803 57 842 58 894
Proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset yhteensä 259 136 720 269 134 395 275 131 151
Proomut  228 131 775 238 129 450 245 126 176
Ruoppaajat  31 4 945 31 4 945 30 4 975

Aluskiinnitykset

Koko rekisteröidylle kauppalaivastolle oli vahvistettu vuoden 2019 päättyessä kaikkiaan 444 aluskiinnitystä, joiden yhteisarvo oli 2 786 miljoonaa euroa. Varsinaisen kauppalaivaston aluksilla oli kiinnityksiä 308 kappaletta, niiden arvo oli 2 573 miljoonaa euroa. Eniten euromääräisiä kiinnityksiä varsinaisen kauppalaivaston aluksista oli roro-lastialuksilla ja roro-matkustaja-aluksilla. Pienaluksilla oli aluskiinnityksiä yhteensä 12 miljoonaa euroa ja kuljetuskoneettomilla aluksilla 202 miljoonaa euroa.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (212,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 26.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2019/klaiv_2019_2020-02-26_tie_001_fi.html