Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

2. Kuntayhtymien talous vuonna 2018

Vuonna 2018 kuntayhtymien käyttötalouden bruttokustannukset olivat yhteensä 17,2 miljardia euroa ja vastaavat käyttötuotot 17,3 miljardia euroa. Käyttötalouden bruttokustannukset kasvoivat edeltävään vuoteen verrattuna 8,3 prosenttia bruttotuottojen kasvaessa 7,7 prosenttia.

Henkilöstökulut, jotka sisältävät palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä muut henkilösivukulut, olivat kuntayhtymien käyttötalouden suurin kuluerä. Henkilöstökulut olivat yhteenlaskettuna 6,9 miljardia euroa, ja ne kasvoivat vertailuvuoteen nähden kaikkiaan 4,1 prosenttia. Palveluiden ostoihin kirjattiin viime vuoden aikana bruttokuluja 6,1 miljardia euroa, ja ne kasvoivat 11,4 prosenttia edeltävästä vuodesta. Palveluiden ostot koostuvat asiakaspalveluiden sekä muiden palveluiden ostoista, ja ne sisältävät sekä ulkoiset palvelut että kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset palvelut.

Kuntayhtymien tuottoeristä suurin oli myyntituotot 15,3 miljardilla eurolla. Myyntituotot sisältävät ulkoisten myyntituottojen lisäksi myös kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset myyntituotot. Kasvua näissä tuotoissa oli 6,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten myyntituottoja kuntayhtymille kertyi kunnilta. Kyseisiä tuottoja kuntayhtymät saivat yhteensä 11,1 miljardia euroa, ja ne kasvoivat 7,9 prosenttia edeltävästä vuodesta.

Kuntayhtymien käyttötalous vuonna 2018, miljoonaa euroa 1)

  Kuntayhtymät
Käyttökustannukset Muutos % Käyttötuotot Muutos % Osuus käyttökustannuksista %
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä 12 942 10,7 12 879 9,9 75,2
Josta: Erikoissairaanhoito 8 890 8,5 8 831 6,4 51,7
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä 1 119 -2,8 1 131 -1,5 6,5
Josta: Ammatillinen koulutus 1 024 -3,3 1 035 -2,0 6,0
Muu toiminta 3 138 3,0 3 246 2,7 18,2
Käyttötalous yhteensä 17 199 8,3 17 256 7,7 100,0
1) Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2018 aikana kaikkiaan 75,2 prosenttia kuntayhtymien bruttomääräisistä käyttökustannuksista kohdistui sosiaali- ja terveystoimintaan. Sosiaali- ja terveystoiminnan bruttokustannukset olivat yhteensä 12,9 miljardia euroa, ja ne kasvoivat 10,7 prosenttia vertailuvuoteen nähden. Kasvua selittävät osin uuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon siirtyminen joiltain kunnilta kuntayhtymille sekä maakuntaliittojen kuntayhtymien toteuttama maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu. Sosiaali- ja terveyspalveluiden bruttokustannuksista suurin osa eli 68,7 prosenttia kohdistui erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon bruttokustannukset olivat yhteensä 8,9 miljardia euroa, ja kasvua niissä oli edeltävään tilastovuoteen verrattuna 8,5 prosenttia. 1)

Opetus- ja kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2018 yhteensä 6,5 prosenttia eli 1,1 miljardia euroa kaikista kuntayhtymien bruttokustannuksista. Vähennystä kyseessä olevissa kustannuksissa oli edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 prosenttia. Kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoiminnan bruttokustannusten suurin osuus eli 91,5 prosenttia kohdistui ammatilliseen koulutukseen. Kyseiseen tehtäväkokonaisuuteen kohdistuneet bruttokustannukset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 3,3 prosenttia.

Kuntayhtymät käyttivät muuhun toimintaan, joka pitää sisällään kaiken muun kuntayhtymien toiminnan sosiaali- ja terveystoimintaa sekä opetus- ja kulttuuritoimintaa lukuun ottamatta, yhteensä 3,1 miljardia euroa eli 18,2 prosenttia kaikista bruttokustannuksista. Muuhun toimintaan kohdistuneet bruttokustannukset kasvoivat edeltävään vuoteen verrattuna 3,0 prosenttia.


1) Kasvuun vaikuttivat myös joidenkin kuntayhtymien tila- ja tukipalvelujen kohdentamisessa tapahtuneet muutokset, joiden myötä sosiaali- ja terveystoimintaan kohdistui enemmän tuottoja ja kuluja ja tila- ja tukipalveluihin vastaavasti vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Kohdentamisessa tapahtuneet muutokset selittävät arviolta noin kymmenesosan sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannusten kasvusta sekä arviolta seitsemäsosan käyttötuottojen kasvusta.

Lähde: Kuntataloustilasto 2018. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.09.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2018, 2. Kuntayhtymien talous vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2018/kta_2018_2019-09-20_kat_002_fi.html