Begrepp och definitioner

Allmänt dödstal

Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 1 000 eller 100 000 personer i medelfolkmängden.

Civilstånd

Uppgifterna om civilstånd tas ur det centrala befolkningsregistret. Märkas bör att samboende inte är ett civilstånd. Representanter för alla civilstånd kan vara samboende, också personer som fortfarande officiellt är gifta.

De nuvarande stadgandena om äktenskapsskillnad omfattar inte längre begreppet hemskillnad. Personer som med stöd av de gamla stadgandena om äktenskapsskillnad dömts till hemskillnad före 1.1.1988 och som fortfarande lever i hemskillnad betraktas i statistiken som gifta.

Möjligheten att registrera ett partnerskap i Finland började från den första mars 2002 och upphörde den sista februari 2017 (Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap 250/2016). Fr.o.m. mars 2017 har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap (156/2015). Par av samma kön hade fr.o.m. 1.3.2002 i Finland kunnat låta registrera sitt partnerskap.

Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017, inte ändrade civilståndindelningen.

Antalet personer i registrerat partnerskap har på grund av datasekretess klassificerats i kommunvisa tabeller tillsammans med gifta personer. Personer som skilt sig från registrerat partnerskap eller som blivit änkor/ änklingar har klassificerats med frånskilda och änkor/ änklingar.

Klassificeringen av civilstånd är följande:

  • ogift
  • gift
  • frånskild
  • änka/änkling
  • i registrerat partnerskap
  • skild från registrerat partnerskap
  • änka/änkling efter registrerat partnerskap

Dödlighetstalet efter åldersgrupp

Dödlighetstalet efter åldersgrupp avser antalet döda i en viss åldersgrupp per tusen personer i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

Dödsfall

Statistiken över dödsfall bygger på Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem som upprätthålls av magistraterna. De personer som under tidpunkten för dödsfallet är fast bosatta i Finland statistikförs som avlidna i Finland. Dödsorsaksstatistiken görs upp på basis av dödsattester. Antalet döda i befolkningsstatistik avviker något från siffrorna i dödsorsaksstatistiken. Skillnaden beror på att statistiken över befolkningsförändringar inte omfattar de avlidna som registrerats som avlidna efter tid-punkten för framställningen av statistiken (slutet av januari därpå följande år).

Dödsrisken

Dödsrisken i åldern x avser sannolikheten för en person i åldern x att dö under levnadsåret x.

Folkökning

Folkökningen erhålls genom att sammanräkna födelseöverskottet och nettoinvandringen.

Förväntat antal levnadsår

Det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.

Kön

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Perinatal dödlighet

Med perinatal dödlighet avses antalet dödfödda och antalet nyfödda som dött under den första levnadsveckan per 1000 födda.

Språk

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Spädbarnsdödlighet

Spädbarnsdödligheten räknas genom att dividera antalet dödsfall bland barn under ett år med antalet levande födda under samma statistikår. Då siffran multipliceras med 1 000, får man uppgiften i promille.

Ålder

Uppgifterna om ålder avser åldern på händelsedagen. Medelåldern är summan av åldern vid händelsetidpunkten för alla personer som upplevt händelsen i fråga dividerad med antalet personer. Eftersom åldern avser det antal år en person fyllt via händelsedagen är åldern inte exakt. Av denna anledning utgår beräkningarna av medelålder från antagandet att alla personer i medeltal är x+0,5 år vid händelsetidpunkten.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/kas_sv.html