Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2017


Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter

I kommunalvalet 2017 valdes totalt 8 999 ledamöter in i kommunfullmäktige. Av de invalda ledamöterna var 39,0 procent kvinnor, vilket är 0,9 procentenheter färre än andelen kandidater i valet. Kvinnornas andel av de invalda ledamöterna ökade dock med 2,8 procentenheter från föregående val.

Andelen kvinnor av de invalda efter parti i kommunalvalet 2008, 2012 och 2017, %

Andelen kvinnor av de invalda efter parti i kommunalvalet 2008, 2012 och 2017, %

Genomsnittsåldern för alla invalda i kommunalvalet var 50,7 år. Av de invalda var 56,1 procent personer som redan är fullmäktigeledamöter. Av riksdagspartierna hade Sannfinländarna relativt sett flest nuvarande fullmäktigeledamöter som omvaldes, 62,2 procent. Relativt sett flest nya ledamöter valdes för sin del in bland Gröna förbundets kandidater, 65,7 procent.

Av de invalda var 92,7 procent finsk- eller samiskspråkiga, 6,5 procent var svenskspråkiga och 0,7 procent talar något annat språk som sitt modersmål. Av riksdagspartierna valdes relativt sett flest personer med ett annat språk som sitt modersmål, dvs. 1,9 procent, bland Gröna förbundets kandidater.

När man ser till den huvudsakliga verksamheten var 80,6 procent av alla invalda i fullmäktige sysselsatta, 4,2 procent var arbetslösa och 15,2 procent stod utanför arbetskraften. Av riksdagspartierna har Samlingspartiets invalda relativt sett flest sysselsatta (85,1 %) och Vänsterförbundet minst (70,8 %).

Bakgrundsfaktorer för de invalda i kommunalvalet 2017 partivis

Parti Kommun-
fullmäktige-
ledamöter (%)
De
invaldas
ålder i
genom-
snitt
Finsk- och
samisk-
språkiga (%)
Svensk-
språkiga (%)
Annat
språk (%)
Syssel-
satta (%)
Arbets-
lösa (%)
Utanför
arbets-
kraften (%)
Inkomster
i genom-
snitt
CENT 58,4 50,6 99,6 0,1 0,2 84,8 3,0 12,2 45 543
SAML 56,2 49,7 97,9 1,5 0,5 85,1 2,3 12,6 67 152
SAF 62,2 49,3 98,8 0,4 0,8 73,6 8,8 17,6 39 580
SDP 59,3 53,0 95,9 2,9 1,2 77,3 4,2 18,5 44 255
GRÖNA 34,3 43,2 95,9 2,2 1,9 82,6 6,7 10,7 41 126
VÄNST 56,8 53,6 97,7 1,1 1,2 70,8 6,7 22,5 39 897
SFP 54,6 50,1 5,1 93,4 1,5 82,8 2,1 15,1 53 998
KD 44,0 53,2 88,6 11,1 0,3 74,4 5,4 20,3 45 538
Övriga 50,2 52,5 92,9 5,9 1,3 74,8 6,7 18,5 43 647
Alla
invalda
56,1 50,7 92,7 6,5 0,7 80,6 4,2 15,2 48 087

De genomsnittliga statsskattepliktiga inkomsterna för alla invalda är 48 087 euro per år. Av riksdagspartierna har Samlingspartiets nya ledamöter de genomsnittligt största inkomsterna, 67 152 euro, Sannfinländarnas nya ledamöter de minsta, 39 580 euro.

Mer detaljerade uppgifter om kandidaterna och de invalda i kommunalvalet finns i översikten: Bakgrundsanalys av kandidaterna och de invalda i kommunalvalet 2017.

Statistikcentralens valresultattjänster

Statistikcentralen publicerar en översikt över kommunalvalskandidaternas och de invaldas bakgrund. I den granskas bland annat kandidaternas och de invaldas könsfördelning, ålder, härkomst, utbildning, sysselsättning, inkomstnivå och familjeställning jämfört med motsvarande uppgifter för de röstberättigade.

I Statistikcentralens avgiftsfria valkartstjänst finns det uppgifter om kommunalvalet på ett åskådligt sätt med hjälp av kartor och figurer. Teman är bland annat valdeltagande, det parti som fått flest röster, partiernas väljarstöd och förändringar i det samt de ungas, kvinnornas och de nya ledamöternas andel av alla invalda. Uppgifterna kan studeras på olika områdesnivåer: efter kommun, valkrets och i de största städerna efter röstningsområde.

Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst, där man kan göra egna statistiktabeller över valet.

Webtjänsten med valkartor

DatabastabellerKälla: Kommunalvalet 2017, bakgrundsanalys av kandidater och invalda, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (691,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. fastställt valresultat 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2017/04/kvaa_2017_04_2017-04-27_tie_001_sv.html