Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvun tiedot perustuvat maatalousyrittäjien 2-verolomakkeilta saataviin tietoihin, jotka on yhdistetty Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla noin 4 300 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Tiedot on esitetty aikasarjana vuosilta 2004–2018. Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja. Aktiivitiloilla tarkoitetaan sellaisia maatilayrityksiä, jotka ovat maatilatalouden tuloverolain (MVL) alaisia ja harjoittavat maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla maatilalla. Jossain tapauksessa yhdellä maatilarekisterin tilalla voi toimia useampiakin maatalouden verovelvollisia - esimerkiksi vanha ja nuori isäntä voivat muutaman vuoden ajan olla molemmat erikseen maatalouden verovelvollisia saman maatilan tuloista. Näissä tapauksissa aktiiviseksi yrittäjäksi valittiin liikevaihdoltaan suurempi verovelvollinen, kun taas liikevaihdoltaan pienempi MVL-verovelvollinen katsottiin passiiviseksi yrittäjäksi. Kyseisiltä passiivisilta velvollisilta vaaditaan, että heillä on verotietojen perusteella oltava maatilalla jotain muutakin taloudellista toimintaa kuin pelkkää peltomaan omistusta; esimerkiksi maatalouden tuloja tai menoja, tappiota tai maatalouden velkojen korkoja.

Samoin kuin tilalla voi toimia erikseen useita verovelvollisia yrittäjiä, voi yksi yrittäjä harjoittaa maataloutta useammalla maatilalla. Tuotantoa harjoitetaan myös enenevässä määrin vuokratuilla pelloilla. Maatilalla harjoitettavasta tuotannosta on aina taloudellisessa vastuussa maatilan viljelyoikeutta hallinnoiva oikeushenkilö tai oikeudellinen yksikkö. Muuhun yritystoimintaan verrattuna maatila voidaan käsittää yrityksen toimipaikaksi, josta taloudellisessa vastuussa on joko tilan vuokrannut tai sen omistava oikeushenkilö. Näin yrittäjä ja toimipaikka yhdessä muodostavat yrityksen. Koska yritys vastaa yleensä yhden maatilan tuotannosta, voidaan tilastossa satunnaisesti puhua myös maatilojen tuloksista. Maatilan käyttö taloudellisten tilastojen perusyksikkönä on kuitenkin hämärtynyt jatkuvasti 1960-luvun lopulta, jolloin maataloudessa siirryttiin maatilojen pinta-alaan perustuvasta verotuksesta todellisten tulojen ja menojen erotuksen verottamiseen. Voidaan puhua myös tuloista maatilayrittäjää kohti. Usein yrittäjäpuolisot työskentelevät yhdessä omistamallaan maatilalla, joten on kuvaavampaa käyttää termiä maatilayritys puhuttaessa maatilalla tuotetusta taloudellisesta tuloksesta.

Sivuansiotalous mutkistaa maatalouden tulosten tulkintaa. Esimerkiksi maatalousyrittäjät harjoittavat usein sivuansionaan koneyrittämistä. Mikäli sivuansiot katsotaan laajuudeltaan ja luonteeltaan vähäisiksi, voidaan niistä saatuja tuloja verottaa yhdessä muiden maatalouden tulojen kanssa. Muutoin sivuansioita varten pitää muodostaa erillinen liikeyritys. Maataloutta harjoitetaan enenevässä määrin myös elinkeinoverolain piiriin kuuluvissa yrityksissä. Nämä elinkeinoverolain piiriin kuuluvat yritykset jäävät ainakin toistaiseksi tämän tilaston ulottumattomiin.

1.1. Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Vuonna 2018 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 2 697 miljoonaa euroa. Myyntitulot kasvoivat edellisvuodesta 55 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden osuus maatalouden myyntituloista oli noin 56 prosenttia ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 27 prosenttia. Vuodesta 2004 kasvinviljelytuotteiden suhteellinen osuus myyntituloista on kohonnut noin viisi prosenttiyksikköä, kun taas kotieläintuotannon osuus on pienentynyt noin kymmenen prosenttiyksikköä. Verottajan 2-verolomakkeella ilmoitettujen maataloustukien määrä oli vuonna 2018 yhteensä 1 615 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot olivat vuonna 2018 kokonaisuudessaan 4 667 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2017 olivat 4 640 miljoonaa euroa.

Maatalousverotuksessa vähennyskelpoisten menojen yhteismäärä vuonna 2018 oli 3 665 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat edellisvuoden 3 633 miljoonasta eurosta noin 32 miljoonaa euroa, vastaavasti tulot kasvoivat saman ajanjakson kuluessa 27 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista noin puolet muodostuu 24 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Poistot, 0 prosentin alv-kantaan kuuluvat menot, sekä 10 ja 14 prosentin alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin erikseen noin 13–15 prosentin osuuden kokonaismenoista. Loppuosa menoista koostuu maatalouden palkkamenoista, sekä tasausvarauksesta. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus) ja vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa sekä maatalouden korkomenot, saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos vuonna 2018 oli 805 miljoonaa euroa.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2017 ja 2018

Vuosi Kaikki yhteensä Passiiviset
maatilayritykset
Aktiiviset
maatilayritykset
Maataloustuotteiden myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä,
milj. euroa
2004 2 323 91 2 231
2017 2 642 136 2 506
2018 2 697 161 2 537
Tuet maatilayritysten verotilinpäätöksessä,
milj. euroa
2004 1 745 35 1 709
2017 1 632 42 1 590
2018 1 615 51 1 564
Tulot yhteensä maatilayritysten verotilinpäätöksessä,
milj. euroa
2004 4 309 249 4 060
2017 4 640 381 4 258
2018 4 667 411 4 256

1.2 Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilastossa esitettyjä alueittaisia taulukoita on laadittu kunnittain, maakunnittain ja EU-tukialuejaon mukaan luokiteltuna. Aiempien vuosien tulokset on laskettu vastaamaan vuoden 2018 aluejakoa. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan esitetyt tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty A-kirjaimella tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Maakunnittain tarkasteltuna tulos maataloudesta on kehittynyt vaihtelevasti vuodesta 2017 vuoteen 2018. Koko maan tasolla yrityskohtainen tulos maataloudesta laski noin viisi prosenttia, mutta tuloksen kehitys vaihteli huomattavasti eri maakuntien välillä. Uudellamaalla tulos maataloudesta kasvoi vuonna 2018 jopa 12 prosenttia vuoden takaisesta. Muista maakunnista tulos kasvoi ainoastaan Päijät-Hämeessä, Satakunnassa ja Keski-Suomessa.

Taulukko 2. Tilojen lukumäärä ja tulos maakunnittain (taulukkoa korjattu 14.12.2021)

vuosi Maatilayritysten lukumäärä Maatalouden tulos maatilayritysten verotilinpäätöksessä
KOKO MAA 2004 68 860 14 865
2017 45 495 17 147
2018 44 237 17 399
Uusimaa 2004 4 343 12 745
2017 2 929 14 163
2018 2 856 15 830
Varsinais-Suomi 2004 7 463 15 050
2017 4 772 18 199
2018 4 609 18 695
Kanta-Häme 2004 2 739 13 711
2017 1 818 16 606
2018 1 758 16 996
Päijät-Häme 2004 2 194 14 182
2017 1 502 16 674
2018 1 470 16 684
Kymenlaakso 2004 2 433 14 015
2017 1 599 14 656
2018 1 550 15 070
Etelä-Karjala 2004 1 912 13 818
2017 1 199 13 909
2018 1 153 14 534
Satakunta 2004 4 868 12 925
2017 2 810 15 954
2018 2 725 16 948
Pirkanmaa 2004 4 930 11 000
2017 3 576 13 544
2018 3 494 13 618
Keski-Suomi 2004 3 326 12 068
2017 2 443 12 360
2018 2 386 12 963
Etelä-Pohjanmaa 2004 7 868 15 288
2017 5 126 17 313
2018 5 030 17 961
Pohjanmaa 2004 4 790 13 250
2017 3 057 16 830
2018 2 979 17 387
Etelä-Savo 2004 3 283 11 929
2017 2 185 11 573
2018 2 122 11 000
Pohjois-Savo 2004 4 923 17 141
2017 3 257 20 510
2018 3 166 19 953
Pohjois-Karjala 2004 2 875 16 500
2017 1 890 17 456
2018 1 845 16 562
Keski-Pohjanmaa 2004 1 727 25 708
2017 1 152 32 548
2018 1 111 32 362
Pohjois-Pohjanmaa 2004 5 696 19 795
2017 3 969 23 329
2018 3 844 23 332
Kainuu 2004 1 089 18 479
2017 607 19 586
2018 590 17 619
Lappi 2004 1 792 15 751
2017 1 229 14 444
2018 1 181 14 031
Ahvenanmaa - Åland 2004 609 15 117
2017 375 21 251
2018 368 20 302

Tuotantosuunnan mukaan

Maatilan tuotantosuuntana käytetään maatilarekisteriin merkittyä tuotantosuuntaa. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2018 noin 36 prosenttia. Lypsykarjatilojen määrä on pudonnut noin 61 prosenttia vuoden 2004 tasosta ja sikatilojen määrä 71 prosenttia. Lammastiloja lukuun ottamatta kotieläintuotantoon erikoistuneilla tiloilla tulos oli selvästi korkeampi kuin kasvituotantoon erikoistuneilla tiloilla. Lypsykarja-, siipikarja- ja sikatiloilla tulos oli vuonna 2018 yli 40 000 euroa, kun viljatiloilla ja muilla kasvintuotantotiloilla tulos jäi noin 10 000 euroon.

Viljeltyä peltoalaa oli tuotantosuunnittain tarkasteltuna eniten sikatiloilla (yli 100 hehtaaria) ja pienin hehtaarimäärä oli vastaavasti muuhun tuotantoon erikoistuneilla tiloilla, keskimäärin noin 14 hehtaaria tilaa kohden.

Tilakoon mukaan

Kaikkien maatilojen lukumäärä laski 36 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2018. Suurin vähennys tilojen lukumäärässä vuosien 2004–2018 välillä nähtiin alle viiden hehtaarin tiloilla, joiden määrä putosi ajanjakson aikana 88 prosenttia. Ainoastaan yli 100 hehtaarin kokoluokan tilojen lukumäärä kasvoi tarkkailujakson aikana.

Tarkasteltaessa kaikkia maatiloja yhteensä tulos maataloudesta oli vuonna 2018 keskimäärin 17 399 euroa yritystä kohden. Kokoluokittain tarkasteltuna vasta yli 50 hehtaarin tiloilla päästiin keskiarvon yli. Pienin tulos maataloudesta oli kokoluokaltaan 5-10 hehtaarin tiloilla (noin 1 677 euroa) ja korkein yli 100 hehtaarin tiloilla (noin 52 000 euroa). Maatilatalouden tulos on kasvanut prosentuaalisesti eniten vuosien 2004–2017 välillä pienimmillä, 0-4,9 hehtaarin tiloilla.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain (taulukkoa korjattu 14.12.2021)

Vuosi Yhteensä 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
Maatilayritysten lukumäärä 2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2017 45 495 655 5 717 9 103 6 685 8 714 9 609 5 012
2018 44 237 538 5 485 8 840 6 411 8 423 9 341 5 199
Lukumäärän muutos % 2004-
2018
-36 -88 -36 -46 -48 -41 -8 125
Maatalouden tulos maatilayritysten verotilinpäätöksessä 2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2017 17 147 3 119 1 996 3 419 7 832 15 617 29 851 51 924
2018 17 399 1 677 2 203 3 425 7 760 15 238 29 773 51 969
Tuloksen muutos % 2004-
2018
17 26 6 -45 -42 -29 -6 16

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2018, 1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2018/mmtal_2018_2020-03-25_kat_001_fi.html