Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beräkningsmetoden för kvartalsräkenskaperna har reviderats, nya tidsserier fr.o.m. år 1990

Revideringsprojektet gällande metoden för beräkning av volymserierna och förädlingsvärdet i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna som inleddes år 2006 är nu klart. Alla volymuppgifter publiceras som serier uttryckta i referensårets (2000) priser. Kedjningen av serierna är gjord enligt den s.k. annual overlap-metoden på basis av kvartalsvisa volymer som beräknats enligt medelpriserna för det föregående året. I de kedjade volymserierna finns inget fast basår på basis av vilka prisvikter fastställs, utan basåret är alltid föregående år.

Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att man subtraherar insatsförbrukningen från produktionen. Vid volymberäkningarna deflateras produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen var för sig med det föregående årets medelpriser. Skillnaden mellan de erhållna talen utgör förädlingsvärdet till föregående års genomsnittspriser (s.k. dubbeldeflatering). På grund av beräkningsmetoden kan enskilda näringsgrenars förädlingsvärden vara volatila. Uppgifter för enskilda näringsgrenar bör betraktas som ett mellanskede i beräkningen, där man eftersträvar en så tillförlitlig summa som möjligt av näringsgrenarnas förädlingsvärde inom hela ekonomin.

I de nya tidsserierna som publicerades 5.12.2007 har alla volymserier först deflaterats på basis av löpande priser till volymer till det föregående årets medelpriser enligt lämpliga prisindex och därefter kedjats enligt den s.k. annual overlap-metoden till referensårets (2000) priser. Förädlingsvärdeserierna till löpande priser har omräknats genom användande av omsättningsuppgifter fr.o.m. 1995N1. Vid beräkningen av förädlingsvärdeseriernas volymuppgifter har dubbeldeflatering tillämpats fr.o.m. 2001N1. I förädlingsvärdeserierna för åren 1990-2000 har volymerna till föregående års genomsnittspriser beräknats genom att deflatera förädlingsvärdet till löpande priser med förändringen av producentprisindexet eller motsvarande prisindex. Alla ursprungliga serier har avstämts mot nivåerna i årsräkenskaperna.

De gamla tidsserierna för kvartalsräkenskaperna 1975N1-2007N2 står fortfarandet till förfogande i Statistikcentralens ASTIKA-tjänst eller på begäran. De gamla tidsserierna är inte jämförbara med de tidsserier som nu publiceras, och ska inte slås ihop med varandra.

Mera information om revideringen av nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsida http://tilastokeskus.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2006-03-31_men_001_sv.html

Uppgifter om volymmetoderna i kvartalsräkenskaperna finns i kapitel 9 i IMF:s manual för kvartalsräkenskaperna http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/2000/textbook/ch9.pdf


Senast uppdaterad 28.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2007, Beräkningsmetoden för kvartalsräkenskaperna har reviderats, nya tidsserier fr.o.m. år 1990 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2007/ntp_2007_2007-12-17_men_001_sv.html