Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten fortsatte öka under sista kvartalet år 2018
28.2.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober - december med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2017 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,2 procent.

Nästa offentliggörande:
29.5.2019

Beskrivning: Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Statistiken följer det Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS 2010 som godkändes genom Europeiska unionens råds direktiv år 2013. Ekonomin beskrivs ur olika synvinklar, med produktion, efterfrågan och resultatbild-ning som mätare. Granskningen omfattar uppgifter både till löpande priser och kedjade volymuppgifter med referensåret 2010. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lö-nerna har stigit från året innan.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, efterfrågan, förädlingsvärde, investeringar, konjunktur-växlingar, konsumtion, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhälls-ekonomi, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras
27.2.2017
Från och med statistikåret 2014 ändras redovisningen av utrikeshandeln i nationalräkenskaperna när det gäller den s.k.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/index_sv.html