Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 19.3.2015

Snabbare utexaminering inom yrkeshögskoleutbildning

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik år 2013 avlade 80 procent av gymnasieeleverna examen inom högst tre och ett halvt år. Av studerande inom yrkesutbildning för unga avlade 65 procent examen inom samma tid. När det gäller studerande inom yrkeshögskoleutbildning för unga avlade 44 procent examen inom fyra och ett halvt år. Inom universitetsutbildning avlades lägre eller högre högskoleexamen på fem och ett halvt år av 51 procent av de studerande.

Genomströmning efter utbildningssektor år 2013 och 2012

Utbildningssektor Studietid (år) Genomströmning 2013 (%) Genomströmning 2012 (%) Skillnad i genomströmningen 2013–2012
Gymnasieutbildning för unga 3,5 79,6 79,5 0,1
Yrkesutbildning för unga 3,5 65,1 64,3 0,8
Yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) 4,5 44,3 43,3 1,0
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexmen) 5,5 51,0 49,4 1,6

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av år 2013

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av år 2013

Andelen som avlagt yrkeshögskoleexamen av dem som inlett yrkeshögskoleutbildning för unga, dvs. genomströmningen, ökar ju längre tid det har gått sedan utbildningen inleddes. Av de studerande utexaminerades 44 procent på fyra och ett halvt år eller snabbare. Inom högst sju och ett halvt år utexaminerade 66 procent och inom tolv och ett halvt år 73 procent av studerande vid yrkeshögskolor.

Genomströmningen i yrkeshögskoleutbildning för unga åren 2013 och 2012 efter kön för personer som studerat 4,5–5,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2013 (%) Genomströmning 2012 (%) Skillnad i genomströmningen 2013–2012
Yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) 4,5 Män 29,4 28,0 1,4
Kvinnor 57,1 55,8 1,3
5,5 Män 46,6 43,1 3,5
Kvinnor 68,4 67,0 1,4

Kvinnor som studerade inom yrkeshögskoleutbildning avlade yrkeshögskoleexamen oftare än män. När det gäller männen avlade 29 procent yrkeshögskoleexamen på högst fyra och ett halvt år och när det gäller kvinnorna 57 procent, dvs. skillnaden i genomströmningen var 28 procentenheter. Inom sju och ett halvt år utexaminerades 54 procent av männen och 72 procent av kvinnorna, dvs. skillnaden i genomströmningen var 18 procentenheter.

Jämfört med situationen år 2012 avlades yrkeshögskoleexamina år 2013 oftare på fyra och ett halvt år eller fem och ett halvt år. Andelen som avlade examen på fyra och ett halvt år ökade bland männen med 1,4 procentenheter och bland kvinnor med 1,3 procentenheter.

Hälften av nya studeranden inom universitetsutbildning avlade examen på högst fem och ett halvt år

Av universitetsstuderandena avlade 51 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett halvt år. Ju äldre kohort av nya studeranden man studerar desto högre var genomströmningen: 69 procent av studerande avlade högre eller lägre högskoleexamen inom högst sju och ett halvt år och av dem som hade studerat 12,5 år hade 78 procent avlagt högre eller lägre examen.

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2013 (lägre och högre högskoleexamen)

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2013 (lägre och högre högskoleexamen)

Liksom inom yrkeshögskoleutbildning fanns det också stora skillnader mellan könen när det gällde genomförandet av universitetsutbildning. Av männen avlade 40 procent högre eller lägre examen inom högst fem och ett halvt år och av kvinnorna 59 procent. Skillnaden i genomströmningen för män och kvinnor var 19 procentenheter.

Av männen avlade 60 procent och av kvinnorna 76 procent högre eller lägre examen inom högst sju och ett halvt år. Skillnaden i genomströmningen var 16 procentenheter. Av de manliga studeranden hade 69 procent avlagt högre eller lägre examen på 12,5 år. För kvinnorna var motsvarande andel 84 procent och skillnaden i genomströmningen bland könen var 15 procentenheter.

Genomströmningen i universitetsutbildning åren 2013 och 2012 efter kön för personer som studerat 5,5–6,5 år (lägre och högre högskoleexamen)

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2013 (%) Genomströmning 2012 (%) Skillnad i genomströmningen 2013–2012
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamen) 5,5 Män 40,2 36,9 3,3
Kvinnor 59,3 58,6 0,7
6,5 Män 49,4 49,6 -0,2
Kvinnor 69,0 68,8 0,2

När det gäller genomströmningen inom universitetsutbildningen var förändringarna små då man jämför år 2012 med år 2013. Bara genomströmningen när det gäller män som utexaminerats inom högst fem och ett halvt år ändrade med mer än en procentenhet när ökningen var omkring 3 procentenheter.

Kvinnorna slutförde oftare än männen gymnasiestudierna inom fyra år

Enligt uppgifterna för år 2013 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år. Av nya gymnasieelever slutförde 80 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år och 88 procent på högst fyra och ett halvt år. När studietiden var längre än fyra och ett halvt år stabiliserade sig antalet utexaminerade från gymnasierna i förhållande till antalet som inlett studierna mellan 88 och 89 procent.

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2013

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2013

Det tog längre tid för män som studerade i gymnasierna att avlägga gymnasieexamen än för kvinnorna. Av männen avlade 79 procent gymnasieexamen på högst tre och ett halvt år, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 80 procent.

Genomströmningen i gymnasieutbildning riktad till ungdomar åren 2013 och 2012 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2013 (%) Genomströmning 2012 (%) Skillnad i genomströmningen 2013–2012
Gymnasieutbildning för unga 3,5 Män 78,7 78,7 0,0
Kvinnor 80,2 80,1 0,1
4,5 Män 86,8 88,0 -1,2
Kvinnor 88,9 88,8 0,1

När det gäller genomströmningen inom gymnasieutbildningen var förändringarna små då man jämför år 2012 med år 2013. Bara genomsrömningen när det gäller män som utexaminerats inom högst fyra och ett halvt år änrade med mer än en procenther när minskning var omkring 1 procentheter.

Männen slutförde oftare än kvinnorna yrkesutbildningen inom tre och ett halvt eller fyra och ett halvt år

Hur länge det tar att avlägga examen inom yrkesutbildning riktad till unga varierar mer än inom gymnasieutbildningen. Av studerande inom yrkesutbildning avlade 65 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år eller snabbare. Av de studerande utexaminerades 72 procent på högst fyra och ett halvt år.

Inom yrkesutbildning ökade genomströmningen årligen något t.o.m. när det gällde de som studerat allra längst: av dem som inlett sina studier fem och ett halvt år tidigare hade 76 procent avlagt examen och av dem som inlett sina studier nio och ett halvt år tidigare hade 77 procent avlagt examen före slutet av år 2013.

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2013

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2013

Hur snabbt yrkesutbildningen slutfördes varierade mellan män och kvinnor. När det gäller männen avlade 65 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 72 procent inom fyra och ett halvt år. Av kvinnorna avlade 65 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 72 procent inom fyra och ett halvt år.

När det gäller männen avlade 76 procent yrkesexamen inom fem och ett halvt år. Av kvinnorna avlade 75 procent yrkesexamen inom fem och ett halvt år.

Genomströmningen i yrkesutbildning riktad till ungdomar åren 2013 och 2012 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2013 (%) Genomströmning 2012 (%) Skillnad i genomströmningen 2013–2012
Yrkesutbildning riktad till ungdomar 3,5 Män 65,3 65,0 0,3
Kvinnor 64,8 63,5 1,3
4,5 Män 72,4 73,4 -1,0
Kvinnor 71,5 72,0 -0,5

Isynnerhet avlade kvinnor yrkesexamen oftare än tidigare inom tre och ett halvt år i stället för fyra och ett halvt år.

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom olika branscher i utbildningssektorerna (se databastabellerna ). I databastabellerna finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken ( Avbrott i utbildningen , Sysselsättning bland studerande ).


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (269,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2013/opku_2013_2015-03-19_tie_001_sv.html