Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2020 (Korrigerats 3.6.2021)

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2020 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 86 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 217 000 andra byggnader än bostadsbyggnader (inklusive kollektivbostadsbyggnader), dvs. 14 procent av hela byggnadsbeståndet. 60 procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 58 procent och av flervåningshusen 66 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2020 totalt 505 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 330 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan ungefär 900 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan 63 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 3. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2020

Byggnadsklassificering 2018 Antal byggnader 2020 Våningsyta, m2 Andel av våningsyta (%)
ALLA BYGGNADER 1 536 650 505 285 969 100,0
0110, 0111 Egnahemshus och Parhus 1 169 903 169 521 401 33,5
0112 Radhus 84 022 36 374 762 7,2
012 Flervåningshus 65 479 107 857 851 21,3
013, 014 Kollektivbostadsbyggnader och bostadsbyggnader för speciella grupper 2 604 2 988 982 0,6
03 Affärsbyggnader 32 030 30 602 871 6,1
04 Kontorsbyggnader 10 557 20 043 480 4,0
05 Trafikbyggnader 48 200 12 635 402 2,5
06 Vårdbyggnader 6 223 11 220 632 2,2
07 Byggnader för samlingslokaler 14 869 10 988 244 2,2
08 Undervisningsbyggnader 12 231 22 261 387 4,4
09 Byggnader inom industrin och gruvindustrin 33 657 50 124 201 9,9
10 Byggnader för energiförsörjning 6 254 2 385 524 0,5
11 Byggnader för samhällsteknik 7 605 1 396 667 0,3
12 Lagerbyggnader 35 939 24 636 823 4,9
13 Byggnader för räddningsväsendet 2 382 1 441 348 0,3
19 Övriga byggnader 4 695 806 394 0,2

Omkring 86 000 byggnader, dvs. 6 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var egnahemshus eller parhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

66 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antalet byggnader som ingår i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 66 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 30 800 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 349 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 381 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 283 egentliga flervåningsbostadshus. Det fanns 118 byggnader med mer än tolv våningar, varav 83 var efter register listade som bostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2020, Byggnadsbeståndet 2020 (Korrigerats 3.6.2021) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2020/rakke_2020_2021-05-27_kat_002_sv.html