Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen

Vid produktionen av omsättningsindexen används förutom Statistikcentralens egen datainsamling också i väsentlig grad Skatteförvaltningens periodskattematerial, som omfattar nästan hela företagsverksamheten i Finland. Periodskatteuppgifterna består av uppgifter om moms och arbetsgivarprestationer.

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kan företag, vars årliga omsättning är mindre än 500 000 euro, ange sina månatliga momsuppgifter enligt kontantprincipen i stället för enligt prestationsprincipen. Samtidigt ändrade periodskattedeklarationens namn till skatter som betalas på eget initiativ. Tidigare skulle momsen i huvudsak deklareras genast då fakturan har skickats åt kunden. Om företaget övergår till redovisning enligt kontantprincipen, görs deklarationen först när företaget erhållit betalning för försäljningen. Ur omsättningsindexens synvinkel innebär detta att ackumuleringen av material kan fördröjas från en månad till två, den tidsmässiga fördelningen av försäljningen i materialet kan ändras och jämförbarheten kan försvagas. Eftersom man inte på förhand kan veta i hur stor omfattning denna nya deklarationspraxis tas i bruk har man förberett sig för ändringarna med olika metodmässiga alternativ. Omfattningen av ibruktagandet av den nya deklarationspraxisen och dess påverkan följs upp månatligen. Mer information om ändringen i artikeln Veromuutokset haastavat suhdannetilastointia i Tieto&trendit (på finska).


Senast uppdaterad 13.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2017-03-13_uut_001_sv.html