Begrepp och definitioner

Brott som kommit till polisens kännedom

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden.

Dold brottslighet

Brott som inte kommer till polisens kännedom och som därför inte registreras som brott.

Förvarhållningstid

Förvarhållningstiden anger den tid som en person hålls gripen, anhållen eller häktad med stöd av bestämmelserna om tvångsmedel. Tiden som gripen och anhållen räknas i timmar, häktningstiden i dygn.

Inbrott

Stöld, grov stöld eller snatteri som utförts genom olaga intrång.

Parkeringsbot

Parkeringsbot är en avgift för överträdelser av förbud och begränsningar som gäller stannande och parkering samt av användning av parkeringsskiva. Föreläggs även för onödig tomgångskörning av motordrivet fordon.

Parkeringsbot föreläggs av polisen eller, om kommunen svarar för övervakningen, av den kommunala parkeringsövervakaren eller dennes biträden. Parkeringsfel, för vilket parkeringsbot förelagts eller anmärkning givits, registreras inte som brott.

Tvångsmedel

Tvångsmedlen indelas ofta i tre kategorier: tvångsmedel riktade mot person, tvångsmedel riktade mot egendom samt tvångsmedel som förordnats av domstol. Tvångsmedelsstatistiken använder en indelning i tvångsmedel riktade mot person och tvångsmedel riktade mot egendom; tvångsmedel förordnade av domstol har utmärkts med bokstaven O. I denna statistik ingår inte teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation (tvångsmedelslagens 5a kap. 646/2003).

Vissa av de statistikförda tvångsmedelsfallen (t.ex. besöksförbud och näringsförbud) har karaktären av (efter)lysningar, som leder till åtgärder i fall av överträdelse av förbudet.

Om tvångsmedel stadgas i tvångsmedelslagen (450/1987). I polislagen ingår även bestämmelser om gripande (polismans rätt att gripa). Om tvångsmedel som under speciella omständigheter riktas mot utlänningar (t.ex. i samband med inreseformaliteter eller mottagning av flyktingar) stadgas i utlänningslagen.

I tvångsmedelsbeslutet antecknas orsaken till användningen av tvångsmedel och den eller de allmänna rättsgrunderna för användningen.

När det gäller tvångsmedel riktade mot person kan man även ange särskilda grunder (en eller flera), t.ex. risk för att den som misstänks vara skyldig kommer undan.

Uppklarade brott

Ett brott som kommit till polisens kännedom anses var uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda. Beslut i saken fattas av förundersökningsledaren.

Uppklarningsprocent

Uppklarningsprocenten anger antalet brott som blivit uppklarade under ett visst år, i procent av antalet brott som har kommit till polisens kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således bli högre än 100 procent.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/kas_sv.html