Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2010

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas årsuppgifter för år 2008 har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter. De preliminära uppgifterna publicerades i juli 2009. Dessutom har det gjorts två betydande ändringar i tidsserierna i den statistik som beskriver finansiella balansräkningar och flöden inom de olika sektorerna i nationalräkenskaperna. Det publicerade datainnehållet har samtidigt utvidgats till att omfatta bl.a. uppgifter om balansräkningar för åren 1970–1994.

Bostadsaktiebolagens lån ingår nu i hushållens skulder

Merparten av bostadsaktiebolagens skulder och fordringar har överförts från bostadssamfunden till hushållen. Hushållens kalkylerade andel av skulderna och fordringarna baserar sig på en uppskattning av hushållens andel av innehavet i bostadsaktiebolag. Ändringen ökade i synnerhet hushållens låneskuld och insättningsfordringar och minskade bostadssamfundssektorns motsvarande poster. I slutet av år 2008 var hushållens andel av bolagslånen 5,9 miljarder euro. I och med ökningen av låneskulden steg hushållens skuldsättningsgrad (låneskulden i förhållande till disponibel inkomst) i hela den tidsserie som börjar år 1975. Skuldsättningsgraden för år 2008 uppgick därmed till 109,8 procent, medan den utan den kalkylerade andelen bolagslån varit 103,2 procent. Förfarandet stämmer överens med övriga nationalräkenskaper.

Hushållens skuldsättningsgrad 1975–2008

Hushållens skuldsättningsgrad 1975–2008

Övriga förändringar i tidsserier

Statens pensionsfond har omklassificerats i nationalräkenskaperna från statlig sektor till arbetspensionsanstalter. Ändringen gjordes för finansräkenskapernas del i tidsserien enligt ENS95, som börjar år 1995. Som en följd av det minskade statens finansiella tillgångar medan arbetspensionsanstalternas ökade med värdet av fondens placeringsportfölj. Placeringsportföljens värde var 10,3 miljarder euro i slutet av år 2008. Dessutom ökade statens skuld, då fondens lånefordringar hos staten och dess innehav av statens masskuldebrevslån tidigare eliminerats från statens skuld som interna poster. Efter år 2004 har posterna varit små. Förändringen påverkar inte den offentliga sektorns konsoliderade skuld.

Datainnehållet har utökats i betydande omfattning

Det datainnehåll som publiceras i finansräkenskaperna har utökats utgående från användarnas behov. Tidsserien enligt ENS95, som börjar år 1995, har kompletterats med uppgifter från motpartssektorer. Med hjälp av dem kan man granska skuld- och fordringsförhållanden mellan sektorerna samt finansiella flöden. Den sektorindelning som använts är också mer detaljerad än tidigare.

Tidsserien för finansräkenskapernas bokslutsuppgifter åren 1970–1994 publiceras nu för första gången i sin helhet. Tidsserien avviker i hög grad från principerna i ENS 95 när det gäller täckning, klassificering av enheter och värdering av finansiella tillgångar. Skillnaderna finns närmare beskrivna i kvalitetsbeskrivningen. På grund av att klassificeringspraxisen varierar under olika år anges uppgifterna med en rätt så grov sektor- och objektsindelning.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (333,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2008/rtp_2008_2010-01-29_tie_001_sv.html