Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.11.2018

Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa 2017

Sähköä tuotettiin Suomessa 65,0 TWh vuonna 2017, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä kasvoi 1,1 TWh:lla arvoon 30,7 TWh, joka on 47 % sähkön tuotannosta. Kaukolämmön tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta teollisuuslämmön tuotanto kasvoi 0,8 %. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi kauko- ja teollisuuslämmön tuotannossa selvästi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni sähkön ja kaukolämmön tuotannossa 12 %. Turpeen käyttö väheni noin viidellä prosentilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2017

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2017

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2017 oli 65,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto aleni hieman edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus pysyi kuitenkin edellisvuoden tasolla ollen 85,5 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 76 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 24 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti kasvoi edellisvuodesta 7,8 %. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Vesivoimalla tuotettiin sähköä 14,6 TWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vesivoiman osuus sähköntuotannossa vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä 30,7 TWh. Uusiutuvien osuus sähkön tuotannosta oli 47 prosenttia. Lähes puolet uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla, 16 % tuulivoimalla ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettiin 15 prosenttia, turpeella neljä prosenttia ja ydinvoimalla 33 prosenttia sähköstä.

Vuonna 2017 uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä kasvoi siitä huolimatta, että vesivoimalla tuotettu sähkömäärä väheni melkein seitsemällä prosentilla. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön kokonaismäärän kasvu johtui suurimmaksi osaksi tuulivoimatuotannosta, joka kasvoi peräti 56 %. Puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkömäärä vastaavasti kasvoi 3,5 %. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä väheni 13 prosenttia edellisestä vuodesta kivihiilellä tuotetun sähkömäärän vähennyttyä 16 prosenttia ja maakaasulla tuotetun 12 prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vaihtelee vuosittain etenkin kivihiilen käytön mukaan. Viime vuosien aikana niiden käyttö on kuitenkin kokonaisuudessaan vähentynyt ja vastaavasti uusiutuvien polttoaineiden lisääntynyt. Turpeella tuotettu sähkömäärä laski viisi prosenttia edellisvuodesta.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2017

  Sähkö, GWh Kaukolämpö, GWh Teollisuuslämpö, Gwh Käytetyt polttoaineet, TJ 1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 14 610 .. .. ..
- Tuulivoima 4 795 .. .. ..
- Aurinkovoima 44 .. .. ..
- Ydinvoima 21 574 .. .. ..
- Lauhdevoima 2) 3 284 .. .. 36013
- Yhteensä 44 307 .. .. 36 013
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 20 735 24 659 43 821 394 653
Lämmön erillistuotanto .. 13 632 9 834 84 518
Tuotanto yhteensä 65 042 38 292 53 655 515 184
Sähkön nettotuonti 20 426 .. .. ..
Yhteensä 85 468 38 292 53 655 515 184
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi-, tuuli- ja aurinkovoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2017 oli 38,3 TWh ollen edellisvuoden tasolla. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi edellisestä vuodesta kuusi prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö puolestaan väheni kahdeksan prosenttia. Kaukolämmöstä selvästi alle puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla (33 %) ja kivihiilellä (23 %). Turve säilytti asemansa kolmanneksi tärkeimpänä energianlähteenä kaukolämmön tuotannossa; 14 % kaukolämmöstä tuotettiin turpeella. Savukaasupesureiden lämmön talteenotto on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Niillä tuotettiin 6 % kaukolämmöstä v. 2017.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2017 oli 53,7 TWh. Tuotanto kasvoi hieman edellisvuodesta. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä puolet tulee mustalipeästä. Kaiken kaikkiaan 75 prosenttia teollisuuslämmön tuotannosta perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten jäteliemiä ja muita puupolttoaineita. Kemian- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly lämmön tuotantolukuihin.

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2017

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2017

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Tilaston kattavuutta on parannettu lisäämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia. Tästä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien tilastojen kanssa. Tilasto sisältää myös aurinkovoiman ja biokaasulla tuotetun pien-CHP:n. Tilasto kattaa vuodesta 2015 lähtien myös pienet lämpölaitokset eli kattaa kaiken kaukolämmön tuotannon. Tilasto ei kata kaikkea teollisuuslämpöä eikä ns. lähilämmön tuottajia.

Linkit:

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantokysely

Energiateollisuus ry:n sähkötilasto
http://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot/sahkotilastot


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Pekka Lösönen 029 551 3268, Minna Niininen 029 551 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (360,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2017/salatuo_2017_2018-11-01_tie_001_fi.html