Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014
Ränteintäkter [från] 281 564 786
Räntekostnader 116 227 340
FINANSNETTO 164 338 446
(På anmodan återbetalbara kostnader) 5 9 11
Utdelningar [på] 1 782 1 892 1 902
Avgiftsintäkter 82 235 167 066 248 676
(Avgiftskostnader) 19 482 40 129 61 209
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 67 1 722 91
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 322 469 630
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -10 30 3
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto - 1) - -
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 91 344 538
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar - - -
Övriga rörelseintäkter 6 191 9 100 14 343
(Övriga rörelsekostnader) 3 687 7 694 12 773
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 67 668 133 128 192 637
(Administrationskostnader) 36 632 72 083 104 390
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 22 456 43 215 62 908
varav: Övriga administrationskostnader 14 176 28 867 41 482
(Avskrivningar [på]) 763 1 613 2 562
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -22 -44 -66
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 130 133 139
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet 3 3 3
VINST / (-) FÖRLUST 30 169 59 346 85 615
(Bokslutsdispositioner) -150 1 545 61
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 5 484 10 913 16 214
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 24 835 46 888 69 341
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -411 -671 -968
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 24 424 46 217 68 374
1) ” - “ Inga observationer

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 30.9.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/03/spy_2014_03_2015-01-08_tau_001_sv.html