Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2019, tusen euro

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019
AKTIVA . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 118 776 121 882
Finansiella tillgångar som innehas för handel 14 797 15 746
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 8 616 5 823
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 1 479 1 267
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 2 041 2 083
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 15 739 16 070
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 969 19 483
Materiella tillgångar 4 660 6 169
Immateriella tillgångar 18 420 18 815
Skattefordringar 6 628 8 118
Andra tillgångar 98 647 99 324
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 307 427 320 302
PASSIVA . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde .. 1 655
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. ..
Avsättningar 7 254 7 794
Skatteskulder 3 020 3 821
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. ..
Andra skulder 96 219 78 279
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. ..
SUMMA SKULDER 113 817 104 763
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 24 525 24 646
Överkursfond 5 669 5 669
Annat eget kapital .. ..
Övrigt eget kapital 1 590 1 590
Ackumulerat annat totalresultat 4 796 5 890
Ackumulerade vinstmedel 82 312 80 508
Uudelleenarvostus_rahastot .. ..
Andra fonder 61 099 66 298
(-) Egna aktier .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 13 020 32 619
(-) Förskottsutdelningar .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 193 609 215 539
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 307 426 320 302

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 30.6.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/02/spy_2019_02_2019-10-11_tau_002_sv.html