Begrepp och definitioner

Allmän skilsmässofrekvens

Med den allmänna skilsmässofrekvensen avses antalet äktenskapsskillnader per 1 000 personer i hela befolkningens medelfolkmängd.

Allmänt giftermålstal

Det allmänna giftermålstalet avser antalet kvinnor som ingått äktenskap per 1000 personer i hela befolkningens medelfolkmängd.

Allmänt omgiftetal

Med allmänna omgiftetalet avses antalet kvinnor som ingått ett andra eller senare äktenskap per 1000 tidigare gifta kvinnor i medelfolkmängden.

Civilstånd

Uppgifterna om civilstånd tas ur det centrala befolkningsregistret. Märkas bör att samboende inte är ett civilstånd. Representanter för alla civilstånd kan vara samboende, också personer som fortfarande officiellt är gifta.

De nuvarande stadgandena om äktenskapsskillnad omfattar inte längre begreppet hemskillnad. Personer som med stöd av de gamla stadgandena om äktenskapsskillnad dömts till hemskillnad före 1.1.1988 och som fortfarande lever i hemskillnad betraktas i statistiken som gifta.

Möjligheten att registrera ett partnerskap i Finland började från den första mars 2002 och upphörde den sista februari 2017 (Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap 250/2016). Fr.o.m. mars 2017 har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap (156/2015). Par av samma kön hade fr.o.m. 1.3.2002 i Finland kunnat låta registrera sitt partnerskap.

Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017, inte ändrade civilståndindelningen.

Antalet personer i registrerat partnerskap har på grund av datasekretess klassificerats i kommunvisa tabeller tillsammans med gifta personer. Personer som skilt sig från registrerat partnerskap eller som blivit änkor/ änklingar har klassificerats med frånskilda och änkor/ änklingar.

Klassificeringen av civilstånd är följande:

  • ogift
  • gift
  • frånskild
  • änka/änkling
  • i registrerat partnerskap
  • skild från registrerat partnerskap
  • änka/änkling efter registrerat partnerskap

Fosterland

Det antecknas ett fosterland för varje person som införs i befolkningsregistret. Fosterlandet fastställs enligt moderns stadigvarande hemland vid barnets födelse. Därmed är t.ex. Sovjetunionen fosterland för estniska inflyttare som är födda före Estlands självständighet. Likaså är Finland fosterland för personer som är födda inom de områden som Finland överlåtit, trots att området inte längre hör till Finland. Fosterlandet fastställs enligt statsstrukturen vid tidpunkten för födelsen.

Giftermålstalet efter åldersgrupp

Giftermålstalet efter åldersgrupp avser antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som ingått äktenskap per 1000 ogifta kvinnor i medelfolkmängden i den aktuella åldersgruppen.

Ingångna äktenskap

Fr.o.m. statistikåret 2017 avses med ingångna äktenskap sådana äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland då äktenskapet ingås. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 mögliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015).

Det totala antalet äktenskap som ingåtts årligen omfattar sålunda antalet äktenskap som ingås av personer av olika kön och samma kön.

Äktenskap som ingåtss under åren 1980–2016 åvsåg äktenskap för kvinnor som var bosatta i Finland om inte annat angivits.

Kön

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Medelfolkmängden

Medelfolkmängden för ett visst år är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år. Då ett relationstal beräknas för något fenomen under statistikåret relateras antalet fall av det aktuella fenomenet i allmänhet till medelfolkmängden för den befolkning eller befolkningsdel som utsetts för fenomenet. Dessa tal, som beskriver befolkningsmässiga fenomen anges i allmänhet i promille, vilket innebär att resultatet av den ovannämnda divisionen multipliceras med tusen.

Omgiftetalet efter åldersgrupp

Med omgiftetalet efter åldersgrupp avses antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som ingått ett andra eller senare äktenskap per 1000 tidigare gifta kvinnor i medelfolkmängden i den aktuella åldersgruppen.

Registrerat partnerskap

Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön vilka vardera fyllt 18 år (lag om registrerat partnerskap 9.11.2001/950). Ett partnerskap registreras av en myndighet som har rätt att förrätta borgerlig vigsel. Ett registrerat partnerskap upplöses då den ena parten i partnerskapet avlider eller dödförklaras eller genom domstolsbeslut.

Språk

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Totalindexet för giftermål

Totalindexet för giftermål beskriver hur stor andel av alla kvinnor (vanligen per 100 eller 1000 personer) som ingår äktenskap under förutsättningen att ingen av dem avlider och att giftermålstalet efter åldersgrupp det aktuella året är i kraft hela den tid kvinnorna i fråga hör till åldersgruppen 15-49 år. Indexet beräknas genom att giftermålstalen efter åldersgrupp för det första äktenskapet i hela åldersintervallet summeras. Det åldersbestämda giftermålstalet räknas här genom att antalet kvinnor som ingått äktenskap ställs i relation till det totala antalet kvinnor i åldersgruppen och inte bara till antalet kvinnor som inte är gifta.

Totalindexet för äktenskapsskillnader

Totalindexet för äktenskapsskillnader är nyckeltalet för äktenskapsskillnader under ett år. Äktenskap av olika ålder som slutar i äktenskapsskillnad ställs i relation till alla äktenskap som ingåtts under samma år. Av de par som skiljde sig år 2001 ställs t. ex. antalet par som varit gifta i 30 år i relation till antalet par som gift sig år 1971. På motsvarande sätt ställs antalet par som varit gifta i 29 år i relation till antalet par som gift sig år 1972 osv. På detta sätt får man fram hur många procent av äktenskap i olika ålder som slutat i äktenskapsskillnad. Summan av dessa är totalindexet för äktenskapsskillnad om den benägenhet att skilja sig som gäller beräkningsåret var oförändrad hela äktenskapets lopp. Eftersom talet ändå i vissa fall kan vara större än 100 procent är det inte rätt att tolka talet som sannolikhet.

Utbildningsnivå

Klasser för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån.

Anmärkning 1: för att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta avläggande av en utbildning på lägre utbildningsnivå.

Anmärkning 2: utbildningsnivån mäts både på grundval av den planerade totala längden eller målsatt tid och på grundval av hur krävande utbildningen är.

Anmärkning 3: utbildningsnivåer: småbarnspedagogik och förskoleutbildning (varierar i längd), lägre grundnivå (6 år), högre grundnivå (3 år, totalt 9 år från början av grundnivån), andra stadiet (3 år, totalt 12 år från början av grundnivån), specialyrkesutbildningsnivå (1-2 år, totalt 13-14 år från början av grundnivån), lägsta högre nivå (2-3 år, totalt 14-15 år från början av grundnivån) lägre högskolenivå (3-4 år, totalt 15-16 år från början av grundnivån) högre högskolenivå (5-6 år, totalt 17-18 år från början av grundnivån) och forskarutbildningsnivå (2-4 år, totalt 19-22 år från början av grundnivån).

Anmärkning 4: måttet för utbildningsnivå kan inte direkt beräknas på basis av de utbildningslängder som presenteras i det här begreppet.

Äktenskapsskillnad

Statistiken över äktenskapsskillnader grundar sig på uppgifter om beviljade äktenskapsskillnader som domstol sänder till Befolkningsregistercentralen. I statistiken har även de fall medtagits där en person som stadigvarande är bosatt i Finland beviljats äktenskapsskillnad av en utländsk domstol. Om äktenskapsskillnaden beviljats utomlands, bör en utredning ges till registerföraren för registrering av äktenskapsskillnaden. Undantag utgörs av de äktenskapsskillnader som beviljats finska medborgare i Sverige och som registerförare i Sverige meddelar direkt till registerföraren i Finland.

Äktenskapsskillnad som utomlands beviljats en finsk medborgare kräver i allmänhet bekräftelse av Helsingfors hovrätt före registreringen. Utan bekräftelse kan man registrera beslut om äktenskapsskillnad som givits i de nordiska länderna och EU-länderna 1.3.2001 eller därefter.

Under åren 1980–2016 avsågs med äktenskapsskillnad, om inte annat angivits, äktenskapsskillnader som beviljats kvinnor som var varaktigt bosatta i Finland. Fr.o.m. statistikåret 2017 statistikförs äktenskapsskillnader där minst den ena maken var varaktigt bosatt i Finland dagen då äktenskapsskillnaden beviljades. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 möjliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015). Fr.o.m. år 2017 utgörs det totala antalet äktenskapsskillnader av antalet äktenskapsskillnader för personer av olika och samma kön.

Lagen om ändring av äktenskapslagen (411/1987) trädde i kraft 1.1.1988. Den nya lagen gjorde det lättare att få äktenskapsskillnad. Antalet äktenskapsskillnader ökade mot slutet av år 1988, då de första äktenskapsskillnaderna enligt den nya lagen var möjliga (ett halvt års betänketid).

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om "återgång av äktenskap" eller om "annullering av äktenskap". Före den lag som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i äktenskapsskillnaderna.

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om "återgång av äktenskap" eller om "annullering av äktenskap". Före den lag som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i äktenskapsskillnaderna.

Ålder

Uppgifterna om ålder avser åldern på händelsedagen. Medelåldern är summan av åldern vid händelsetidpunkten för alla personer som upplevt händelsen i fråga dividerad med antalet personer. Eftersom åldern avser det antal år en person fyllt via händelsedagen är åldern inte exakt. Av denna anledning utgår beräkningarna av medelålder från antagandet att alla personer i medeltal är x+0,5 år vid händelsetidpunkten.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/kas_sv.html