Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 10.2.2009

Yritysten toimialarakenne TOL 2008 -luokituksen mukaan vuonna 2007

Vuoden 2009 alussa otettiin käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008. Tämä tilasto on yritysrekisterin ensimmäinen uudella luokituksella julkaistava tilasto. Vastaavat vuoden 2007 tilastotiedot TOL 2002 -luokituksella julkaistiin 28.11.2008.

Uudessa luokituksessa on aiemman 17 pääluokan tilalla 21 pääluokkaa. Osa pääluokista on pysynyt sisällöltään melko muuttumattomina vaikka joitakin toimintoja onkin siirretty muihin pääluokkiin. Kaksi pääluokkaa on jaettu useammaksi uudeksi luokaksi, kaksi uutta pääluokkaa on muodostettu yhdistämällä osia vanhoista pääluokista ja kaksi vanhaa pääluokkaa on yhdistetty yhdeksi uudeksi.

Yritysten lukumäärä toimialoittain

Toimialalla A Maatalous, metsätalous ja kalatalous toimi lukumääräisesti eniten yrityksiä, yhteensä 18 prosenttia kaikista yrityksistä. Seuraavaksi eniten yrityksiä oli luokassa G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja luokassa F Rakentaminen. Osuudet olivat 15 prosenttia ja 12,5 prosenttia. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (pääluokka M) yrityksiä oli 9,8 prosenttia, teollisuuden yrityksiä 7,5 prosenttia sekä kuljetuksen ja varastoinnin yrityksiä 7,3 prosenttia.

Maatalouden, kaupan, ja rakentamisen osuudet olivat kutakuinkin samat myös TOL 2002 -luokituksen mukaan, mikä merkitsee, että näissä pääluokissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia luokitusten välillä. Teollisuuden osuus on laskenut 8,2 prosentista 7,5 prosenttiin, kun kustannustoiminta ja kierrätystoiminta ovat siirtyneet muihin luokkiin. Kuljetuksen ja varastoinnin osuus on laskenut puoli prosenttiyksikköä, kun tietoliikenne on siirtynyt pääluokkaan J Informaatio ja viestintä. TOL 2002 -luokituksen mukaisessa tilastossa lukumääräisesti eniten yrityksiä (18,7 %) oli pääluokassa K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut. Tämä pääluokka on uudessa luokituksessa jakaantunut pääluokkiin L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ja N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, joiden yhteenlaskettu osuus yritysten lukumäärästä oli 17,9 prosenttia. Toimialojen Majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut sisällössä ei ole luokitusten välillä tapahtunut suurta muutosta ja niinpä niiden osuudet ovat samat kummankin luokituksen mukaisessa tilastossa.

Henkilöstö toimialoittain

Samoin kuin TOL 2002 -luokituksen mukaisessa tilastossa teollisuus ja kauppa olivat henkilöstöllä mitattuna toimialoista suurimmat. Niiden osuudet kaikkien yritysten henkilöstöstä olivat 26 prosenttia ja 16,8 prosenttia. Kolmanneksi suurin henkilöstöosuus, noin 10 prosenttia, oli rakentamisen toimialalla. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstöosuus oli 9,2 prosenttia, mikä on reilun prosenttiyksikön pienempi kuin vanhan luokituksen mukaisessa tilastossa. Vanhan pääluokan K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut osuus henkilöstöstä oli 16,2 prosenttia. Tämän luokan "osista" pääluokassa L Kiinteistöalan toiminta henkilöstöä oli 1,2 prosenttia, pääluokassa M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,7 prosenttia ja pääluokassa N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 6,8 prosenttia eli yhteensä 13,7 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Liikevaihto toimialoittain

Teollisuus ja kauppa olivat selvästi suurimmat toimialat myös liikevaihto-osuuksilla mitattuna. Teollisuuden osuus kokonaisliikevaihdosta oli 39 prosenttia ja kaupan 31,5 prosenttia. Kaupan osuus oli sama ja teollisuuden osuus oli reilun prosenttiyksikön alempi kuin TOL 2002 - lukituksen mukaisessa tilastossa. Muiden toimialojen osuudet olivat alle kymmenen prosentin luokkaa; suurimpana niistä rakentaminen 6,6 prosentin osuudellaan ja seuraavana kuljetus ja varastointi 5,5 prosentin osuudellaan. Rakentamisen osuus oli vähän pienempi ja kuljetuksen ja varastoinnin osuus vajaat kaksi prosenttiyksikköä suurempi vanhan luokituksen mukaisessa tilastossa. Viimeksi mainittua selittää teleliikenteen siirtyminen pääluokkaan J. Luokituksen uusista pääluokista suurin liikevaihto-osuus olikin juuri pääluokassa J Informaatio ja viestintä.

Toimialauudistuksesta ja sen käyttöön otosta löytyy tietoa oheisen valikon linkistä TOL 2008. Uuden ja vanhan luokituksen väliset siirtymätaulukot löytyvät Taulukot-linkistä.

Yritykset toimialoittain 2007

  Toimiala 2008 Yrityksiä % Henkilöstö % Liikevaihto
1.000 euro
%
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 56 102 18,2 68 081 4,6 1 246 865 0,3
B Kaivostoiminta ja louhinta 987 0,3 4 241 0,3 1 370 769 0,4
C Teollisuus 23 220 7,5 385 655 26,0 145 912 336 39,0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 668 0,2 10 812 0,7 9 088 142 2,4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 110 0,4 5 580 0,4 2 043 495 0,5
F Rakentaminen 38 767 12,5 147 234 9,9 24 605 891 6,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 46 618 15,1 249 601 16,8 118 051 886 31,5
H Kuljetus ja varastointi 22 535 7,3 135 783 9,2 20 426 982 5,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 714 3,5 54 187 3,7 5 217 972 1,4
J Informaatio ja viestintä 7 908 2,6 81 171 5,5 15 411 338 4,1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 280 1,4 44 701 3,0 - -
L Kiinteistöalan toiminta 13 240 4,3 17 808 1,2 4 610 355 1,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 30 192 9,8 84 772 5,7 11 067 149 3,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11 698 3,8 100 794 6,8 7 536 176 2,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 32 0,0 2 806 0,2 - -
P Koulutus 2 433 0,8 10 179 0,7 481 800 0,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 16 531 5,4 42 961 2,9 3 055 414 0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 5 131 1,7 11 606 0,8 3 161 567 0,8
S Muu palvelutoiminta 16 717 5,4 23 874 1,6 1 293 543 0,3
X Toimiala tuntematon 34 0,0 22 0,0 676 0,0
  Yhteensä 308 917 100,0 1 481 868 100,0 374 582 356* 100,0

*) noin 6 miljoonan euron ero verrattuna TOL 2002 -luokituksella tehdyn tilaston kaikkien yritysten liikevaihtosummaan johtuu siitä, että liikevaihdottomiksi määritellyissä toimialoissa on tapahtunut muutoksia luokitusten välillä.

Lähde: Yritysrekisteri. Suomen yritykset 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. TOL 2008 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2007/02/syr_2007_02_2009-02-10_tie_001.html