Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2008

Energikälla TJ GWh Confidensintervall, ± %
Raffinerigas 25 679,9 7 133,3 0,0
Gasol, flytgas 10 829,9 3 008,3 6,5
Andra oljeprodukter 1 173,5 326,0 0,0
Lätt brännolja och Motorbrännolja 7 005,0 1 945,8 23,6
Tunga brännoljor 29 451,4 8 181,0 7,3
Petroleumkoks 6 028,0 1 674,4 0,0
Retur- och spilloljor 475,5 132,1 0,0
Stenkol, bituminöst 5 424,5 1 506,8 0,0
Annat kol 120,0 33,3 0,0
Koks 1) 22 798,3 6 332,9 0,0
Masugnsgas och Koksgas 24 055,8 6 682,2 0,0
Naturgas 60 770,7 16 880,7 1,6
Frästorv 14 614,5 4 059,6 0,3
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 174,3 48,4 0,0
Skogsflis och annan ved 4 686,7 1 301,8 0,3
Bark 25 507,5 7 085,4 6,0
Sågspån, kutterspån o.a. spån 2 343,9 651,1 18,2
Trärestprodukter från industrin 3 247,9 902,2 17,3
Avlutar från träförädlingsindustrin 129 970,2 36 102,8 0,0
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 3 264,3 906,8 0,0
Återvinningträ 12,4 3,4 0,0
Träpelletar och -briketter 106,3 29,5 0,0
Andra biobränslen 315,0 87,5 0,0
Biogas 113,9 31,6 0,0
Återvinningsbränslen 1 349,1 374,7 0,0
Avfall och andra ospecificerade energikällor 601,1 167,0 0,0
Industriell reaktionsvärme 3 720,6 1 033,5 0,0
Väte 1 346,4 374,0 0,0
Elektricitet 128 708,6 35 752,4 1,5
Fjärrvärme 9 093,2 2 525,9 12,4
Värme/ånga för industriprocesser 50 653,1 14 070,3 6,2
Totalt 573 641,3 159 344,8 0,8
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2008, Tabell 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tau_001_sv.html