Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2010

Energikälla TJ GWh Confidensintervall, ± %
Raffinerigas 27242,5 7567,4 0,0
Gasol, flytgas 9982,5 2772,9 3,5
Andra oljeprodukter 4831,4 1342,0 0,0
Lätt brännolja och Motorbrännolja 8236,6 2287,9 19,3
Tunga brännoljor 24825,5 6896,0 2,3
Petroleumkoks 4656,9 1293,6 0,0
Retur- och spilloljor 708,9 196,9 0,0
Stenkol, bituminöst 5617,7 1560,5 0,0
Annat kol . . .
Koks 1) 24045,7 6679,4 0,0
Masugnsgas och Koksgas 19246,0 5346,1 0,0
Naturgas 57502,6 15972,9 2,5
Frästorv 12812,9 3559,1 0,1
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 244,7 68,0 0,0
Skogsflis och annan ved 5605,6 1557,1 2,8
Bark 20617,7 5727,1 4,3
Sågspån, kutterspån o.a. spån 2249,5 624,8 9,7
Trärestprodukter från industrin 3304,6 917,9 6,9
Avlutar från träförädlingsindustrin 137144,5 38095,7 0,0
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 2584,9 718,0 0,0
Träpelletar och -briketter 91,1 25,3 0,0
Andra biobränslen 1354,8 376,3 0,0
Biogas 60,5 16,8 0,0
Återvinningsbränslen 2652,3 736,8 0,0
Avfall och andra ospecificerade energikällor 563,6 156,6 0,0
Industriell reaktionsvärme 3165,8 879,4 0,0
Väte 1101,3 305,9 0,0
Elektricitet 113569,2 31547,0 3,4
Fjärrvärme 17136,8 4760,2 28,6
Värme/ånga för industriprocesser 62119,5 17255,4 8,6
Totalt 573367,3 159268,7 1,4
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2010, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_tau_001_sv.html