Publicerad: 10.6.2008

Risken för arbetsolyckor alltjämt störst bland unga män

Risken för olycksfall i arbetet är störst bland män i den yngsta åldersgruppen (15–24 år). År 2006 uppgick antalet arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro bland unga män till 4 391 per hundra tusen löntagare. Detta innebar att risken för olycksfall, mätt med olycksfallskvoten, var över 14 procent större bland unga män än bland manliga löntagare i genomsnitt, redan för andra året i rad. Den senaste statistiken över arbetsolyckor omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2006. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsfärden.

Löntagarna råkade år 2006 ut för totalt 115 936 arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 55 253 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Antalet arbetsolyckor bland löntagarna ökade något från året innan. Ökningen av antalet olycksfall gällde närmast lindriga arbetsolycksfall med mindre än 4 dagars arbetsfrånvaro. Dessa olycksfall gick upp med 6,9 procent från år 2005.

Antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga låg nästan på samma nivå som året innan (+1,7 %). Likaså ökade risken för arbetsolycksfall, mätt med arbetsolycksfallskvoten, bara något (+0,04 %) jämfört med år 2005. År 2006 inträffade 2 582 arbetsolyckfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per 100 000 löntagare, när motsvarande förhållande år 2005 var 2 581.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då arbetsolycksfallskvoten för dem är mer än dubbelt större än för löntagarna. År 2006 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 5 966 arbetsolycksfall, av vilka 5 019 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar. Antalet arbetsolycksfall sjönk klart bland lantbruksföretagarna (11,1  %), till skillnad från vad fallet var bland löntagarna.

Också mätt med olycksfallskvoten sjönk lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor från året innan (5,6 %). År 2006 drabbades lantbruksföretagarna av 5 627 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade relationstal år 2005 var 5 962.

År 2006 miste totalt 71 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa drabbade 47 arbetsolycksfall löntagare, fem lantbruksföretagare och två övriga företagare. Dessutom inträffade totalt 17 olycksfall som ledde till döden under arbetsfärden, 16 av dem drabbade löntagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 99 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2005.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2006

  Arbetsolyckor Med minst 4 dagars arbetsoförmåga Arbetsolyckor med
minst 4 dagars arbetsoförmåga 100 000 personer
Dödsfall på arbetsplatsen
Löntagare 115 936 55 253 2 582 47
Lantbruksföretagare 5 966 5 019 5 627 5

Källa: Arbetsolycksfall 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 09–1734 2963

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 10.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2006/ttap_2006_2008-06-10_tie_001_sv.html