Publicerad: 20.6.2013

Risken för olycksfall i arbetet bland lantbruksföretagare har sjunkit klart på tio år

Risken för olycksfall på arbetsplatsen har sjunkit bland lantbruksföretagare med 10 procent under åren 2002–2011. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 2002–2006 inträffade bland lantbruksföretagarna totalt 26 847 olycksfall i arbetet som ledde till minst 4 frånvarodagar, dvs. 5 701 arbetsolycksfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Under åren 2007–2011 inträffade bland lantbruksföretagarna totalt 21 016 olycksfall i arbetet som ledde till minst 4 frånvarodagar, dvs. 5 109 arbetsolycksfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2011.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2011

Arbetsolyckor Arbetsolycksfall Dödsfall på
arbetsplatsen
  Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
 
Löntagare 108 339 45 621 2 109 26
Lantbruksföretagare 4 515 3 861 5 048 4

Löntagarna råkade år 2011 ut för totalt 108 339 sådana arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 45 621 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Det totala antalet arbetsolycksfall bland löntagarna ökade något från året innan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till största delen variationen i antalet arbetsolycksfall åren 2008–2011. Antalet arbetade timmar bland löntagarna ligger fortfarande på en över 5 procent lägre nivå än år 2008.

Bland löntagarna förändrades antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga inte nämnvärt i jämförelse med året innan (1,4 %). På motsvarande sätt låg risken för arbetsolycksfall mätt med incidenstalet på samma nivå jämfört med år 2010 (0,3 %). År 2011 inträffade 2 109 arbetsolycksfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per 100 000 löntagare, medan motsvarande förhållande var 2 103 året innan.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då incidenstalet för dem är nästan 2,5 gånger större än för löntagarna. År 2011 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 515 arbetsolycksfall, av vilka 3 861 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet ökade lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor något från året innan (3,4 %). År 2011 drabbades lantbruksföretagarna av 5 048 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade förhållande år 2010 var 4 882.

År 2011 miste totalt 55 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 26 bland löntagare, fyra bland lantbruksföretagare och tre bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 22 olycksfall som ledde till döden, 21 av dem drabbade löntagare och ett andra än lantbruksföretagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 61 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2010.


Källa: Olycksfall i arbetet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 09 1734 2963, Tarja Seppänen 09 1734 3220, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2011/ttap_2011_2013-06-20_tie_001_sv.html