Publicerad: 28.11.2014

Antalet olycksfall i arbetet 139 000 i Finland år 2012

Under år 2012 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt 139 000. Löntagarna råkade ut för omkring 128 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 11 200 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. drygt 116 000 fall, medan närmare 23 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2012

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
N N N
Totalt 139 035 116 150 22 885
Mindre än 4 dagar 78 481 65 487 12 994
Minst 4 dagar 60 493 50 620 9 873
Dödsfall i arbetet 61 43 18
Löntagare 127792 105 496 22 296
Mindre än 4 dagar 74 636 61 888 12 748
Minst 4 dagar 53 108 43 576 9 532
Dödsfall i arbetet 48 32 16
Företagare 6 689 6 100 589
Mindre än 4 dagar 2 996 2 750 246
Minst 4 dagar 3 687 3 346 341
Dödsfall i arbetet 6 4 2
Lantbruksföretagare 4 554 4 554 1)
Mindre än 4 dagar 849 849
Minst 4 dagar 3 698 3 698
Dödsfall i arbetet 7 7
1) Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall minskade något år 2012. År 2011 skedde 142 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2010 var 135 000. Antalet arbetsolycksfall har ökat från år 2005 till år 2008 för löntagarnas del, men år 2009 minskade det totala antalet arbetsolycksfall till samma nivå som för ungefär tio år sedan. Recessionen som drabbade Finland år 2009 och förändringarna i antalet arbetade timmar förklarar till största delen förändringen. På grund av den reform med s.k. fullt kostnadsansvar som infördes år 2005 är det inte meningsfullt att göra en noggrann jämförelse av tidsserierna före och efter år 2005 när det gäller totalantalen (inkl. fall som lett till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga).

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2012 miste totalt 61 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 32 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, sju gällde lantbruksföretagare och fyra övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 18 olycksfall som ledde till döden, 16 av dem drabbade löntagare och två andra än lantbruksföretagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade klart från föregående år, eftersom totalt 55 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2011.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 48 löntagare, sju lantbruksföretagare och fyra andra företagare.


Källa: Olycksfall i arbetet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 28.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2012/ttap_2012_2014-11-28_tie_001_sv.html