Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Fabrikat

Produkter som tillverkats av ett företag och som är avsedda att levereras som sådana.

Halvfärdiga arbeten

Alla varor som ännu är under arbete. Med räknas sådana halvfabrikat som företaget själv producerar och som är avsedda att vidareförädlas inom detta företag. Halvfärdiga arbeten, som man har för avsikt att sälja, hör också till denna grupp.

Handelsvaror

Alla ämnen, varor och förnödenheter som företaget har köpt för vidareförsäljning som sådana.

Industriföretagens lagerstatistik

Industriföretagens lagerstatistik beskriver lagervärdet i slutet av det aktuella kvartalet hos företag som hör till näringsgrenen tillverkning (TOL D). Lagren indelas i lagertyperna: Material och förnödenheter, bränslen och smörjmedel, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror. Då statistiken publiceras sammanslås material och förnödenheter samt bränslen och smörjmedel.

Lagervärde

I lagervärdet ingår alla de varor som enligt företagets bokföring hör till omsättningstillgångarna. Enligt 4 kapitel 4§ i bokföringslagen 1336/1997 är omsättningstillgångar sådana tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas.

I lagren ingår också varulager utomlands samt bindande leveransavtal, ifall de hör till företagets omsättningstillgångar. Lager som uppkommer i samband med premiearbete meddelas av det företag på vars uppdrag premiearbetet utförs.

Material och förnödenheter

Råämnen, halvfabrikat, delar och andra varor som är avsedda att användas inom den egna produktionen. Hit hör också packningsmaterial samt sådant material och hjälpämnen som används inom produktionsverksamheten som t.ex. slipstenar, borrskär, och sprängmedel som inte ingår i produkten. Dessutom ingår driv- och smörjmedel som används inom den egna produktionen eller som förbrukas själv.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller som är avsedda att förbrukas. Omsättningstillgångar indelas i material och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga produkter/varor, övriga omsättningstillgångar samt förskottsbetalningar.

Med material och förnödenheter avses tillgångar vilka en bokföringsskyldig som bedriver produktion av varor eller tjänster har anskaffat för framställning av sina omsättningstillgångar (t.ex. råvaror, tillbehör och förnödenheter som används för produktion av produkter eller tjänster).

Med varor under tillverkning avses sådana tillgångar som den bokföringsskyldige själv har framställt för att sälja eller använda i produktionen av tjänster, och vars produktionsprocess vid tidpunkten för bokslutet ännu inte är avslutad (halvfabrikat).

Med färdiga produkter avses sådana tillgångar som den bokföringsskyldige själv har framställt för att sälja eller använda i produktionen av tjänster, och som är färdiga att överlåtas. Med varor avses sådana tillgångar som anskaffats från utomstående varuleverantörer för att säljas som sådana eller användas i produktionen av tjänster.

Till övriga omsättningstillgångar räknas sådana tillgångar som har anskaffats eller tillverkats för att säljas som sådana eller i förädlad form, men som inte omfattas av de ovan beskrivna kategorierna av omsättningstillgångar (t.ex. tomter och andra fastigheter som skall säljas och därför har överförts från anläggnings- till omsättningstillgångar).

Med förskottsbetalning avses en köpesumma eller del därav som betalats till en leverantör av omsättningstillgångar innan köparen har har mottagit de betalda omsättningstillgångarna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/kas_sv.html