Publicerad: 5.6.2013

Hög utbildning skyddar mot arbetslöshet

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet 18–64-åriga sysselsatta i slutet av år 2011 till 2,3 miljoner. Ett år senare var 88 000 av dem arbetslösa. Av de sysselsatta männen blev 4,4 procent arbetslösa under året och av kvinnorna 3,1 procent. I slutet av år 2012 fanns det totalt 280 000 arbetslösa i åldern 18–64 år. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken erhålls från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

18–64-åringars huvudsaklig verksamhet i slutet av år 2011 och arbetslöshetsrisk i slutet av år 2012 (%)

18–64-åringars huvudsaklig verksamhet i slutet av år 2011 och arbetslöshetsrisk i slutet av år 2012 (%)

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta understiger befolkningens genomsnittliga nivå

Bland de sysselsatta var arbetslöshetsrisken (3,8 %), det vill säga andelen personer som blivit arbetslösa under året, över hälften mindre än bland befolkningen i genomsnitt. Av alla 3,3 miljoner personer i åldern 18–64 år, som var fast bosatta i Finland i slutet av år 2011, var 8,3 procent arbetslösa i slutet av år 2012. Bland männen var andelen 9,6 procent och bland kvinnorna 6,9 procent. När man granskar huvudsaklig verksamhet vid slutet av år 2011 fanns den lägsta arbetslöshetsrisken bland pensionärer (0,4 %) och den högsta bland arbetslösa, av vilka 54,3 procent fortfarande var arbetslösa ett år senare. Bland arbetslösa män var risken för att vara fortsatt arbetslösa 57,5 procent och bland kvinnor 49,9 procent.

Låg utbildning ökar arbetslöshetsrisken

Arbetslöshetsrisken varierade efter utbildningsnivå både för hela befolkningen och för sysselsatta. När man granskar alla 18–64-åringar i slutet av år 2011 saknade 21,0 procent utbildning efter grundnivå. I klassificeringen av utbildningsnivåer hör också de personer till denna grupp för vilka uppgifter om utbildning saknas. Bland sysselsatta var andelen personer utan utbildning efter grundnivån 14,2 procent. I slutet av år 2012 saknade 22,6 procent av de sysselsatta som blivit arbetslösa utbildning efter grundnivån. De som saknade utbildning efter grundnivå har haft svårare än andra att få arbete. Dessutom var arbetslöshetsrisken för lågutbildade sysselsatta högre än genomsnittet.

I hela befolkningen i åldern 18–64 år och i den jämnåriga sysselsatta befolkningen var andelen personer med utbildning på mellannivå densamma, dvs. 46,6 procent. Bland de sysselsatta som blivit arbetslösa var andelen personer med utbildning på mellannivå större, 53,8 procent. Andelen personer med minst lägre högskoleexamen var 39,2 procent av alla sysselsatta. Gruppens andel av hela befolkningen i åldern 18–64 år var 6,8 procentenheter lägre. Andelen personer med examen på högre nivå var 23,6 procent.

Arbetslöshetsrisken minskade ju högre utbildningsnivå man granskar. Arbetslöshetsrisken för de sysselsatta utan utbildning efter grundnivå var 6,0 procent, medan risken för dem som avlagt minst högre högskoleexamen var 2,0 procent. Ett undantag var att arbetslöshetsrisken för dem med lägre högskoleexamen var högre (2,5 %) än risken för dem med lägsta högskoleexamen (2,3 %). Andelen personer som avlagt minst högre högskoleexamen av de sysselsatta som blivit arbetslösa var liten: av männen 5,3 procent (2 700 personer) och av kvinnorna 9,1 procent (3 300 personer).

Sysselsatta i slutet av år 2011 och sysselsatta som var arbetslösa i slutet av år 2012 med fördelning på utbildningsnivå och kön (%)

Sysselsatta i slutet av år 2011 och sysselsatta som var arbetslösa i slutet av år 2012 med fördelning på utbildningsnivå och kön (%)

Arbetslöshetsrisken för högutbildade unga kvinnor högre än för män

Bland sysselsatta män och kvinnor var arbetslöshetsrisken högst för 18–29-åringar och lägst för 30–49-åringar. Sannolikheten för att sysselsatta utan utbildning efter grundnivån blev arbetslösa var större i den yngsta åldersgruppen (7,0 % av 18–29-åringarna) än i den äldsta åldersgruppen (5,1 % av 50–64-åringarna). För kvinnor med den högsta utbildningen var arbetslöshetsrisken lägst bland 50–64-åringar (1,6 %), medan risken för de högst utbildade männen var som lägst bland 18–29-åringar (1,6 %). För sysselsatta män med minst högre högskoleexamen var risken störst i gruppen 30–49-åringar (2,1 %), för kvinnor i gruppen 18–29-åringar (2,7 %).

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta män var högre än för kvinnor i nästan alla ålders- och utbildningsnivågrupper. Undantag var 30–49-åringar utan utbildning efter grundnivån. Risken för kvinnor var 0,1 procentenheter högre. Hos kvinnor var risken högre också bland unga sysselsatta med minst högre högskoleexamen: av männen i åldern 18–29 år med minst högre högskoleexamen blev 1,6 procent arbetslösa och av kvinnorna 2,7 procent. Motsvarande skillnad kunde ses också i hela befolkningen i åldern 18–64 år: arbetslöshetsrisken för unga högutbildade kvinnor var 4,5 procent, medan den var 3,0 procent för unga män.


Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 09 1734 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2012/02/tyokay_2012_02_2013-06-05_tie_001_sv.html