Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet 18 - 24-åringar som riskerar att bli utslagna 13 500 år 2019
8.4.2021
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet övriga utanför arbetskraften till 178 500 år 2019. Till övriga utanför arbetskraften hör personer över 15 år som inte hör till arbetskraften och inte heller är studerande, pensionärer eller beväringar eller civiltjänstgörare. Bland övriga utanför arbetskraften uppgick antalet unga i åldern 18 - 24 år som saknar examen efter grundskolan till 13 500. Till gruppen övriga utanför arbetskraften hör också bl.a. småbarnsföräldrar, funktionshindrade eller långtidssjuka samt personer som lever på utkomststöd eller kapitalinkomster.

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html