Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2021

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i november

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 62 000 fler i november 2021 än året innan. I november var antalet arbetslösa 24 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i november 72,8 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,9 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/11–2021/11, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/11–2021/11, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Den nedgång i sysselsättningen som skedde våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. De viktigaste nyckeltalen för de korrigerade tidsserierna har publicerats i StatFin-databastjänsten.

Antalet sysselsatta uppgick i november 2021 till 2 562 000 (felmarginal ± 32 000), dvs. 62 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 33 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 30 000 fler än i november 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 72,2 procent, medan det året innan var 70,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,5 procentenheter till 73,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,6 procentenheter till 70,9 procent från november året innan. Det relativa sysselsättningstalet för 20–69-åringar var 71,1 procent, då det året innan var 69,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2021 till 164 000 (felmarginal ±21 000), dvs. 24 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 92 000 män och 72 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet , dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 6,0 procent, medan det året innan var 7,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,0 procentenheter till 6,4 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,0 procentenheter till 5,6 procent från november året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var i november 12,1 procent, dvs. 4,5 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 15,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick i november 2021 till 1 396 000, vilket var 47 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/11 – 2021/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

År/Månad Förändring
2020/11 2021/11 2020/11 - 2021/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 130 4 122 –0,2
Arbetskraft totalt 2 687 2 726 1,4
Sysselsatta 2 499 2 562 2,5
– löntagare 2 171 2 225 2,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 329 337 2,5
Arbetslösa 188 164 –12,5
Ej i arbetskraften 1 442 1 396 –3,2
Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,7 72,2 1,5
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 69,4 71,1 1,7
Relativt arbetslöshetstal 7,0 6,0 –1,0
Relativt arbetskraftstal 65,1 66,1 1,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna samt i kommunförsöken totalt 253 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 62 000 färre än i november året innan.

Arbetslösheten sjönk i november från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Österbotten (–36 %), Birkaland (–26 %), Södra Österbotten (–25 %), Satakunta (–23 %) och Lappland (–23 %). Minst minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland (–12 %) och i Mellersta Finland (–14 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade 19 000, vilket var 39 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 115 000 personer, dvs. 5 000 färre än i november året innan. Servicen omfattade 4,2 procent av arbetskraften.

Det fanns 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 10 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 93 000 nya lediga jobb, dvs. 44 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2020/11–2021/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

År/Månad Förändring
2020/11 2021/11 2020/11 - 2021/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 315 253 –19,7
– arbetslösa längre än ett år 85 106 24,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 120 115 –4,3
– sysselsatta 23 28 21,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 29 24 –15,2
– i arbets- och utbildningsprövning 7 7 –5,4
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 61 56 –9,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 49 93 88,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (344,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/11/tyti_2021_11_2021-12-21_tie_001_sv.html