Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston tuottaa ja rahoittaa Tilastokeskus. Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa (Inward statistics on foreign affiliates, Inward FATS). Tilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 716/2007), joka on tullut voimaan heinäkuussa 2007. Asetuksen mukaisesti yritys on ulkomainen tytäryhtiö, mikäli siinä perimmäistä määräysvaltaa käyttävä taho sijaitsee Suomen ulkopuolella. Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilastoinnista on myös Eurostatin laatima suositusmanuaali (Recommendations manual on the production of foreign affiliates statistics (FATS), 2009), joka sisältää tarkennuksia koskien muun muassa tilastoitavia muuttujia ja aluejaotteluita.

Tilaston tavoitteena on tunnistaa kaikki Suomessa toimivat ulkomaiset tytäryhtiöt sekä ne tahot, jotka käyttävät perimmäistä määräysvaltaa. Lisäksi tilastossa määritetään määräysvaltaa käyttävien tahojen kotimaa. Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liitetään Tilastokeskuksen muista aineistoista yksikkökohtaisia ominaisuustietoja, kuten liikevaihto ja henkilöstön määrä. Tiedot kuvaavat maailmanlaajuista verkottumista, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille instituutioille.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tilaston keskeiset käsitteet löytyvät tilaston internet-sivulta kohdasta Käsitteet ja määritelmät. Tilastossa käytetyt luokitukset ovat maaluokitus (kaikki maat) ja toimialaluokitus (TOL 2008).

1.3 Lait ja asetukset

Tilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 716/2007), joka on tullut voimaan heinäkuussa 2007.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilaston kehikkona käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisteriä, joka kuvaa kattavasti Suomessa toimivien yritysten rakennetta ja toimintaa. Tilastokeskuksen konsernirekisteri sisältää omistus- ja määräysvaltatietoja konserneista, mutta kattavia tietoja kaikkien yritysten ulkomaisesta omistuksesta ja/tai määräysvallasta ei hallinnollisista aineistoista ole saatavilla. Tämän takia tietoja yhdistellään eri lähteistä. Määräysvaltatietoja päivitetään seuraamalla talousuutisointia (muun muassa yrityskauppoja), yritysten internet-sivuja ja vuosikertomuksia. Tilaston tietojen päivittämisessä käytetään apuna myös Suomen Pankin sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen Invest in Finlandin ja suurlähetystöjen hallinnollisia aineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto muodostaa kattavan kokonaisaineiston. Tilaston luotettavuuteen vaikuttaa erityisesti ongelmat perimmäisen ulkomaisen määräysvaltaa käyttävän instituution määrittämisessä. Ketjuuntuneet omistukset, määräysvallan irrottaminen omistuksesta ja erilaiset yhteis- ja osaomistukset hankaloittavat perimmäistä määräysvaltaa käyttävän instituution määrittämistä. Lisäksi instituution kotimaata ei ole aina mahdollista yksiselitteisesti määrittää. Määräysvallan havaitseminen on hankalaa erityisesti pienten yritysten tapauksessa. Tämä johtaa alipeittoon kyseisten yritysten osalta. Aggregaattitasolla alipeitto vaikuttaa tilaston yritysten lukumäärään, mutta ei niinkään ominaisuustietoihin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Tiedot ulkomaisesta perimmäisestä määräysvallasta ja sitä käyttävästä tahosta perustuvat asetuksen mukaisesti pääsääntöisesti kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteeseen. Muut ominaisuustiedot kuvaavat yritysten tilikausien mukaisesti tyypillisesti vuoden mittaista ajanjaksoa. Julkaistavat tiedot ovat lopullisia ja ennakkotietoja ei julkaista. Tiedot julkaistaan yritysrekisterin vuositilaston julkistamisen yhteydessä noin yksitoista kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Julkistamiskalenterin verkko-osoite on http://www.stat.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html .

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston omilla internet-sivuilla julkaistaan sekä maittaisia että toimialoittaisia tietoja. Alueittaisia tietoja ei julkaista. Tilastoon liittyen tehdään myös erityisselvityksiä asiakkaiden pyynnöstä ja tiedot toimitetaan Tilastokeskuksessa olevaan tutkimuslaboratorioon. Laboratorion sähköpostiosoite on tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi. Lisäksi aggregoidut tiedot toimitetaan Eurostatille ja OECD:lle. Molemmat organisaatiot julkaisevat tilaston tietoja useissa sekä paino- että internet-julkaisuissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastoon kuuluvat asetuksen mukaisesti Suomessa sijaitsevat ulkomaalaiset tytäryhtiöt, jotka ovat toiminnassa vuoden viimeisenä päivänä ja joilla on ollut tarkasteluvuonna taloudellista toimintaa. Yritysjoukosta on poistettu julkiset viranomaiset, julkisoikeudelliset, uskonnolliset ja ulkomaiset yhteisöt. Vertailukelpoiset tiedot ovat olemassa vuodesta 2004 lähtien.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilasto on pitkälti yhtenevä ja vertailukelpoinen yritysrekisterin kanssa, koska sitä käytetään tilaston kehikkona. Vastaavasti tilasto ei ole vertailukelpoinen tilinpäätöstilaston kanssa, koska kyseisessä tilastossa yrityksille on asetettu kokorajoitteita.


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teemu Oinonen (09) 1734 2634, Tero Luhtala (09) 1734 3327, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2010, Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2010/ulkoy_2010_2011-11-25_laa_001_fi.html