Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.4.2013

Ulosottovelallisten naisten osuus kasvanut tasaisesti

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2012 lopussa ulosottovelallisia naisia oli lähes 78 500, kun samana ajankohtana vuonna 2008 heitä oli yli 13 prosenttia vähemmän. Myös ulosottovelallisten naisten perinnässä olevien asioiden määrä on lisääntynyt vuodesta 2008. Vuonna 2008 naisilla perinnässä olevia asioita oli lähes 369 000 kappaletta, kun vuonna 2012 niitä oli jo yli 560 000 kappaletta. Naisten ulosottovelkojen kokonaissaldo oli vuoden 2012 lopussa 30 prosenttia suurempi kuin vuoden 2008 lopussa.

Ulosottovelallisten lukumäärä, ulosottovelkojen kokonaissaldo (1 000 euroa) sekä perinnässä olevien asioiden lukumäärä vuosina 2008–2012

Ulosottovelalliset,
lukumäärä 1)
Ulosottovelkojen
kokonaissaldo,
1 000 euroa
Perinnässä
olevat asiat,
lukumäärä
2008 205 031 3 398 299 1 156 279
  Miehiä 135 886 2 757 665 787 314
  Naisia 69 145 640 634 368 965
2009 211 083 3 329 892 1 216 828
  Miehiä 138 839 2 629 148 818 501
  Naisia 72 244 700 744 398 327
2010 208 357 3 155 555 1 263 165
   Miehiä 135 849 2 408 597 835 301
   Naisia 72 508 746 958 427 864
2011 213 902 3 122 797 1 453 766
   Miehiä 138 745 2 337 423 951 512
   Naisia 75 157 785 373 502 254
2012 215 697 3 219 396 1 524 177
   Miehiä 137 233 2 384 621 963 729
   Naisia 78 464 834 775 560 448
1) Taulukon luvuissa mukana vain Suomessa vakinaisesti asuva väestö, joille on pystytty yhdistämään sosioekonomisia taustatietoja henkilötunnuksen avulla.

Kaikista velallisista luonnollisia henkilöitä oli vuonna 2012 hieman yli 224 700. Näistä 96 prosenttia kuului Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön. Suomessa vakinaisesti asuvista velallisista vuoden 2012 lopussa 64 prosenttia oli miehiä ja 36 prosenttia naisia. Miesten euromääräinen ulosottovelka henkeä kohti (17 376 euroa) oli yli 6 700 euroa naisten keskimääräistä ulosottovelkaa (10 639 euroa) suurempi. Erot ovat kuitenkin kaventuneet, sillä vielä vuonna 2008 miesten keskimääräinen ulosottovelka (20 294 euroa) henkeä kohti oli noin 11 000 euroa suurempi kuin naisten keskimääräinen ulosottovelka (9 265 euroa).

Ulosottovelallisten lukumäärä ja ulosottovelkojen kokonaissaldo (1 000 euroa) vuosien 2012 ja 2011 lopussa

Velallisen
henkilölaji
2012
Ulosottovelalliset,
lukumäärä
2012
Ulosottovelkojen
kokonaissaldo,
1 000 euroa
2011
Ulosottovelalliset,
lukumäärä
2011
Ulosottovelkojen
kokonaissaldo,
1 000 euroa
Luonnolliset
henkilöt
(rekisteröityyn
väestöön
kuuluvat)
215 697 3 219 396 213 902 3 122 797
Luonnolliset
henkilöt
(ei rekisteröityyn
väestöön
kuuluvat)
9 005 149 708 9 236 190 566
Oikeushenkilöt 18 186 421 322 19 858 481 963
Yhteensä 242 888 3 790 426 242 996 3 795 326

Velallisilla oli vireillä olevia ulosottoasioita yhteensä yli 1,7 miljoonaa kappaletta. Vireillä olevien ulosottoasioiden määrä velallista kohden on hieman noussut edellisistä vuosista. Vuonna 2012 ulosottovelallisilla oli keskimäärin seitsemän vireillä olevaa ulosottoasiaa yhtä velallista kohti, kun vuonna 2008 yhdellä velallisella oli keskimäärin alle kuusi ulosottoasiaa.

Keskimääräinen perinnässä olevien asioiden määrä velallista kohti vuosina 2008–2012, kpl

Keskimääräinen perinnässä olevien asioiden määrä velallista kohti vuosina 2008–2012, kpl

Ulosottovelkaa velallisilla oli vuoden 2012 lopussa noin 3,8 miljardia euroa, lähes 5 miljoonaa euroa vähemmän, kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2011. Myös keskimääräinen ulosottovelka velallista kohti on hieman laskenut. Vuonna 2012 se oli noin 15 600 euroa ja vuonna 2008 lähes 16 900 euroa. Luonnollisten henkilöiden keskimääräinen velka velallista kohti oli laskenut vuosina 2008–2012, kun taas oikeushenkilöiden vastaavasti kasvanut. Luonnollisilla henkilöillä keskimääräistä velkaa velallista kohti oli yli 11 prosenttia vähemmän vuonna 2012 kuin vuonna 2008. Oikeushenkilöillä velkaa oli puolestaan vuonna 2012 lähes 37 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008.

Keskimääräinen ulosottovelka velallista kohti vuosina 2008–2012, euroa

Keskimääräinen ulosottovelka velallista kohti vuosina 2008–2012, euroa

Ulosottoasioista suurimpina ryhminä olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat ja veroasiat. Edellä mainitut ulosottoasiat kattoivat 95 prosenttia kaikista vireillä olleista ulosottoasioista. Muut julkisoikeudelliset asiat-ryhmään kuuluvista asioista merkittävimpiä olivat ajoneuvovero sekä erilaiset lakisääteiset vakuutusmaksut.

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian mukaan vuosina 2008–2012, kpl

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian mukaan vuosina 2008–2012, kpl

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian mukaan vuosina 2008–2012, kpl

2008 2009 2010 2011 2012
Muut yksityis-
oikeudelliset
perintäasiat
384 494 431 275 479 596 548 085 637 033
Muut julkis-
oikeudelliset
asiat
455 635 447 276 417 945 586 004 557 795
Veroasiat 309 202 344 030 386 386 383 787 380 653
Sakko- ja
korvausasiat
101 967 113 838 104 459 66 272 67 955
Elatus-
apuasiat
23 604 21 426 26 621 25 111 21 946
Muut yksityis-
oikeudelliset
toimenpide-
asiat
1 226 1 160 1 025 915 868

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Näistä löytyy lisää tietoja tietokantataulukoista.


Lähde: Ulosottoasiat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla-Tuulia Tuominiemi 09 1734 3242, Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uloa/2012/uloa_2012_2013-04-05_tie_001_fi.html