Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Henkilöstön enemmistö asiantuntijoita

Kaikkiaan valtiolla työskenteli 81 687 päätoimista palkansaajaa vuonna 2012. Luvussa ovat mukana sekä koko- että osa-aikaiset valtion budjettitalouden piirissä kotimaassa työskentelevät lukuun ottamatta yliopistojen henkilökuntaa, joka on kuulunut vuodesta 2010 palkkatilastoissa yksityisen sektorin piiriin. Harjoittelijoita ja ulkomailla toimivia ei ole myöskään laskettu mukaan. Valtion henkilöstön määrä supistui noin 2 000 henkilöllä eli 2,5 prosentilla vuoteen 2011 verrattuna ja on ollut johdonmukaisesti laskussa myös edellisinä vuosina.

Valtion henkilöstön ammattirakenne painottuu voimakkaasti asiantuntija-ammatteihin. Suurimmat ammattiryhmät eli asiantuntijat (27 132 henkilöä vuonna 2012) sekä erityisasiantuntijat (23 679 henkilöä) muodostavat runsaat 60 prosenttia valtion henkilöstöstä.

Kuvio 1. Valtiosektorin henkilöstö ammatin ja sukupuolen mukaan vuonna 2012

Kuvio 1. Valtiosektorin henkilöstö ammatin ja sukupuolen mukaan vuonna 2012

Tietyt valtiosektorin ammatit ovat voimakkaasti sukupuolittuneita. Asiantuntijoiden, erityisasiantuntijoiden sekä erityisesti toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ryhmissä on naisenemmistö, kun taas sotilaat sekä palvelu- ja myyntityöntekijät (joita valtiolla ovat lähinnä suojelu- ja vartiointityössä toimivat, kuten poliisit ja vanginvartijat) ovat lähes kaikki miehiä.

Valtion henkilöstö on keskittynyt pääosin vain muutamalle toimialalle. 80 prosenttia työskentelee julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toimialalla ja 10 prosenttia tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen parissa. Suurimmat ryhmät ovat maanpuolustuksen toimialalla työskentelevät (14 087 henkilöä vuonna 2012) sekä julkisen yleishallinnon alalla työskentelevät (13 388 henkilöä). Julkisen hallinnon toimialalla suuria ryhmiä ovat yleishallinnon lisäksi työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto sekä poliisitoimi.

Valtion henkilöstön ikäjakauma painottuu vanhempiin ikäryhmiin. Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta ja yli 40 prosenttia henkilöstöstä oli täyttänyt 50 vuotta. Alle 25-vuotiaita työskenteli valtiosektorilla vain noin 1 600 ja 65 vuotta täyttäneitä noin 700.

Kuvio 2. Valtion henkilöstön määrä ikäryhmittäin vuonna 2012

Kuvio 2. Valtion henkilöstön määrä ikäryhmittäin vuonna 2012
Miehiä ja naisia työskenteli valtion palveluksessa suunnilleen saman verran vuonna 2012: miehiä 42 256 ja naisia 39 431. Henkilöstön ikärakenne oli miehillä ja naisilla kuitenkin varsin erilainen, mikä liittyy ammattien sukupuolittumiseen. Miehiä oli nuoremmissa ikäluokissa selvästi enemmän kuin naisia, kun taas 55 vuotta täyttäneissä naisten osuus oli suurempi.

Kuvio 3. Valtion henkilöstön määrä ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2012

Kuvio 3. Valtion henkilöstön määrä ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2012

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 23.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2012, 1. Henkilöstön enemmistö asiantuntijoita . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_kat_001_fi.html