Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Majoriteten av personalen experter

Totalt var 81 687 löntagare huvudsakligen sysselsatta inom statssektorn år 2012. Siffran omfattar både hel- och deltidsanställda som arbetar i Finland och omfattas av statens budgetekonomi, förutom universitetens personal som sedan år 2010 räknats till den privata sektorn i lönestatistiken. Praktikanter och personal utomlands har inte heller inkluderats i siffran. Antalet statligt anställda minskade med omkring 2 000 personer, dvs. 2,5 procent, i jämförelse med år 2011. Antalet anställda har konsekvent minskat även under föregående år.

I yrkesstrukturen hos statsanställda ligger tyngdpunkten kraftigt på expertyrken. De största yrkesgrupperna, dvs. experter (27 132 personer år 2012) och specialister (23 679 personer), utgör drygt 60 procent av de statsanställda.

Figur 1. Månadsavlönade anställda inom statssektorn efter yrke år 2012

Figur 1. Månadsavlönade anställda inom statssektorn efter yrke år 2012

Vissa yrken inom den statliga sektorn är kraftigt bundna till kön. Majoriteten av experter, specialister samt särskilt kontorspersonal och personal i kundservicearbete är kvinnor, medan militärer och anställda inom service och försäljning (inom staten närmast skydds- och bevakningsarbetare, såsom poliser och fångvaktare) nästan alla är män.

De statligt anställda är huvudsakligen koncentrerade till bara några näringsgrenar. Åttio procent arbetar inom näringsgrenen offentlig förvaltning och försvar och tio procent inom vetenskaplig forskning och utveckling. De största grupperna är anställda inom försvaret (14 087 personer år 2012) samt anställda inom övergripande offentlig förvaltning (13 388 personer). Förutom övergripande offentlig förvaltning utgör också förvaltning av arbetskrafts- och näringsärenden samt polisväsendet stora grupper inom offentlig förvaltning.

Tyngdpunkten på åldersfördelningen för statligt anställda ligger på de äldre åldersgrupperna. Personalens medelålder var 45 år och mer än 40 procent av personalen hade fyllt 50 år. Inom den statliga sektorn arbetade bara omkring 1 600 unga under 25 år och omkring 700 som hade fyllt 65 år.

Figur 2. Antalet månadsavlönade anställda inom statssektorn efter åldersgrupp år 2012

Figur 2. Antalet månadsavlönade anställda inom statssektorn efter åldersgrupp år 2012

Ungefär lika många män och kvinnor arbetade inom staten år 2012: 42 256 män och 39 431 kvinnor. Åldersstrukturen för de anställda var dock rätt så olika för män och kvinnor, vilket hör ihop med att vissa yrken är bundna till kön. I de yngre åldersgrupperna fanns det klart fler män än kvinnor, medan kvinnornas andel av dem som fyllt 55 år var större.

Figur 3. Antalet månadsavlönade anställda inom statssektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

Figur 3. Antalet månadsavlönade anställda inom statssektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2012, 1. Majoriteten av personalen experter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_kat_001_sv.html