Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.3.2015

Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 0,1 procent år 2014. Bruttonationalprodukten, som beskriver produktionen inom samhällsekonomin, uppgick i fjol till 204 miljarder euro. Nationalinkomsten, som beskriver inkomsterna inom samhällsekonomin, minskade reellt med 0,5 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

I fjol minskade efterfrågan i samhällsekonomin i synnerhet på grund av en minskning av de privata investeringarna och exporten. De privata investeringarna minskade med 6,5 procent, men de offentliga investeringarna ökade med 0,6 procent. Den privata konsumtionen minskade volymmässigt med 0,2 procent, men den offentliga konsumtionen ökade med 0,2 procent. Exportvolymen gick ned med 0,4 procent och importvolymen med 1,4 procent.

Driftsöverskottet, som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet, ökade nominellt med 1 procent. Företagen uppskattas ha betalat 5 procent mer i dividender och 17 procent mindre i skatter än året innan. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 6,2 miljarder euro. Överskottet ökade från året innan också på grund av att investeringarna gick ned med 6 procent.

Det offentliga underskottet 3,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåning, visade ett underskott för sjätte året i följd, 7 miljarder euro. Året innan var underskottet 5,1 miljarder euro. Underskottet var 3,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten, vilket för första gången sedan år 1996 överstiger tröskelvärdet på 3 procent i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Statistikcentralen publicerar 31.3.2015 de uppgifter om underskott och skuld som levereras till EU-kommissionen. I samband med detta kan de uppgifter som nu publiceras komma att revideras.

Statsförvaltningens underskott var 8 miljarder euro, medan det året innan var 7,4 miljarder euro. Till ökningen av underskottet bidrog främst en minskning av samfundsskattesatsen. Enligt de preliminära uppgifterna ökade kommunernas och samkommunernas underskott till 1,9 miljarder euro, medan det året innan var 1,5 miljarder euro.

Arbetspensionsanstalternas överskott minskade från 3,7 miljarder euro till 3,5 miljarder euro. I underskottet ingår inte investeringarnas värdeförändringar. Övriga socialskyddsfonder visade ett underskott på 0,6 miljarder euro närmast på grund av ökade arbetslöshetsutgifter. Föregående år var deras ekonomi i balans.

Hushållens realinkomster krympte för tredje året i rad. Den disponibla nettoinkomsten minskade reellt med 1,1 procent. Hushållens justerade realinkomst minskade med 0,7 procent. I den ingår också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Löneinkomsterna ökade nominellt med 0,6 procent. De sociala förmånerna ökade däremot med 4,5 procent bl.a. på grund av att antalet pensionärer och arbetslösa ökade. Kapital- och företagarinkomsterna steg med 0,9 procent.

Hushållens direkta skatter ökade med 5,8 procent, dvs. klart mer än inkomsterna. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med 1,4 procent, men investeringarna sjönk med 5,2 procent, eftersom nybyggandet minskade.


Källa: Nationalräkenskaperna. Preliminära uppgifter, år 2014 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (338,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2014/vtp_2014_2015-03-02_tie_001_sv.html