Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten sjönk med 2,8 procent år 2020
17.12.2021
Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter sjönk volymen av bruttonationalprodukten med 2,8 procent år 2020 (var 2,9 procent i offentliggörandet i september). Coronakrisen påverkade olika näringsgrenar på olika sätt. Näringsgrenar som visade en stor nedgång var hotell- och restaurangverksamhet samt trafik. I de preliminära uppgifterna för december har siffrorna reviderats närmast när det gäller materialet för den offentliga ekonomin. En mer omfattande uppdatering av uppgifterna för år 2020 görs 28.2.2022, då de slutliga företagsmaterialen är tillgängliga.

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nationalräkenskapernas årsuppgifter publiceras undantagsvis i juli
11.5.2021
Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter skjuts fram med ungefär tre veckor till följd av fördröjningen av centralt källmaterial.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html