Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Asuntoväestön pörssiosake- ja sijoitusvarallisuus keskittynyt iäkkäille

Asuntoväestön pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot varallisuustutkimuksessa

Kotitalouksien varallisuustutkimus on otospohjainen tilasto, jonka kokoamisessa hyödynnetään kattavasti rekisteriaineistoja varallisuuslajeittain. Yksi tällainen rekisteripohjainen varallisuuserä on pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo. Rekisteritiedon avulla voidaan tarkastella henkilötasolla asuntoväestön pörssiosake- ja sijoitusrahasto-omistuksia otostutkimuksen kotitaloustason sijaan.

Asuntoväestöön kuuluvat vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntoväestön ulkopuolelle jäävät esimerkiksi ulkomailla ja vakinaisesti vanhainkodeissa asuvat henkilöt. Määritelmän seurauksena kaikki suomalaiset pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen omistajat eivät ole mukana tässä katsauksessa.

Varallisuustutkimuksen rekisterilähteiden avulla saadaan tietoa Helsingin pörssissä noteeratuista osakkeista, kotimaisista sijoitusrahastoista ja ulkomaisista yhteissijoitusyrityksistä. Ulkomaiden pörsseissä noteeratut osakkeet jäävät tilastoinnin ulkopuolelle. Sijoitusrahastovarallisuudessa huomioidaan vain suorat sijoitusrahasto-omistukset eli esimerkiksi vakuutuskuorien alla olevat sijoitusrahastot eivät ole tarkastelussa mukana. Lisätietoa löytyy varallisuustutkimuksen laatuselosteesta.

Tässä katsauksessa keskitytään pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen varallisuuden ja omistuksen kehitykseen ja arvoihin vuonna 2019. Lukuja tarkastellaan iän ja sukupuolen näkökulmasta. Katsauksessa esitettyjä tietoja on saatavilla tietokantataulukosta .

Lähes 30 prosentilla asuntoväestöstä sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita

Vuonna 2019 sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita omisti lähes 30 prosenttia asuntoväestöstä eli hieman alle 1,6 miljoonaa henkilöä. Vuonna 2009 sijoittajia oli noin 1,24 miljoonaa. Sijoittajien lukumäärän kasvu perustui sijoitusrahastoihin (kuvio 21).

Kuvio 21. Pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärän kehitys asuntoväestössä 2009–2019

Kuvio 21. Pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärän kehitys asuntoväestössä 2009–2019

Sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärä vuonna 2019 oli yli 1,25 miljoonaa (noin 23 prosenttia asuntoväestöstä), mikä oli tarkasteluajanjakson korkein. Vuosina 2009–2019 sijoitusrahastosijoittajien lukumäärä kasvoi noin 426 000 henkilöllä. Pörssiosakesijoittajien lukumäärä pysyi tarkastelujaksolla vakaana ja oli vuonna 2019 hieman alle 684 000 (noin 13 prosenttia asuntoväestöstä).

Vuonna 2019 pörssiosakkeiden mediaani osakkeita omistaville henkilöille oli noin 7 100 euroa. Sijoitusrahastojen mediaani rahastoja omistaville henkilöille oli noin 3 900 euroa. Neljäsosalla osakkeita omistavista henkilöistä pörssiosakkeiden arvo oli enemmän kuin 20 600 euroa ja yhdellä prosentilla yli 663 800 euroa. Sen sijaan neljäsosalla rahastoja omistavista henkilöistä sijoitusrahastojen arvo oli enemmän kuin 14 600 euroa ja yhdellä prosentilla yli 250 500 euroa.

Joka toinen asuntoväestön pörssiosakesijoittaja omisti korkeintaan kahden pörssiyhtiön osakkeita vuonna 2019. Vastaavasti puolet sijoitusrahastosijoittajista omisti ainoastaan yhtä sijoitusrahastoa. Pörssiosakesijoittajista 25 prosenttia omisti ainakin viiden yhtiön osakkeita ja sijoitusrahastosijoittajista joka neljännellä oli varallisuutta vähintään kolmessa sijoitusrahastossa.

Pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuutta eniten 65–74 -vuotiailla

Aika vaikuttaa olennaisesti sijoitusvarallisuuden arvon muutoksiin esimerkiksi arvonnousun, säästämisen, korkoa korolle -ilmiön ja mahdollisten perintöjen seurauksena. Siksi ikä selittää sijoitusvarallisuudessa havaittavia eroja.

Vuosina 2017–2019 asuntoväestössä osakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien henkilöiden pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani oli alhaisin 25–34 -vuotiailla ja korkein 75 vuotta täyttäneillä. Tarkastelujaksolla yhteenlasketun pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani kasvoi keskimäärin 34 ikävuoden jälkeen (taulukko 7).

Taulukko 7. Osakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien yhteenlasketun pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani ikäryhmittäin asuntoväestössä 2017–2019 (euroa)

Ikä Mediaani (euroa)
2017 2018 2019
0–15 2 068 2 022 2 366
16–24 2 456 2 347 2 606
25–34 1 768 1 711 2 086
35–44 2 909 2 608 3 045
45–54 4 689 4 163 4 820
55–64 6 934 6 392 7 589
65–74 11 715 10 896 12 960
75– 14 919 14 566 17 432
Kaikki 5 012 4 702 5 430

Ikäryhmien sisällä erot sijoitusvarallisuudessa ovat kuitenkin suuria (kuvio 22). Esimerkiksi vuonna 2019 joka neljännellä pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistaneella yli 74-vuotiaalla oli sijoitusvarallisuuta alle 6 300 euroa ja vastaavasti neljäsosalla sijoitusvarallisuutta oli yli 53 500 euroa. Pienimmän mediaanin ryhmässä (25–34 -vuotiaat) alakvartiili oli alle 450 euroa ja yläkvartiili yli 7 500 euroa . Alle 55-vuotiaiden alakvartiili, mediaani ja yläkvartiili olivat vuonna 2019 pienempiä kuin kaikkien osakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien henkilöiden vastaavat arvot.

Kuvio 22. Osakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden alakvartiili, mediaani ja yläkvartiili ikäryhmittäin asuntoväestössä vuonna 2019, euroa

Kuvio 22. Osakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden alakvartiili, mediaani ja yläkvartiili ikäryhmittäin asuntoväestössä vuonna 2019, euroa

Vuonna 2019 omistajia sekä sijoitusvarallisuutta oli eniten ikäryhmässä 65–74 -vuotiaat (taulukko 8). Tarkasteltaessa omistajien suhteellista osuutta ikäryhmittäin nähdään, että yli 34-vuotiaissa noin joka kolmas omisti pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja. Varallisuuden osalta 55 vuotta täyttäneet omistivat noin 70 prosenttia yhteenlasketusta pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuudesta.

Taulukko 8. Asuntoväestön omistusten ja varallisuuden jakautuminen pörssiosakkeissa ja sijoitusrahastoissa ikäryhmittäin vuonna 2019

Ikä Henkilöitä Omistajia Omistajia (%) Varallisuus (%)
0–15 921 230 140 137 15,2 1,4
16–24 536 807 116 040 21,6 2,0
25–34 688 794 208 752 30,3 4,3
35–44 693 917 233 508 33,7 8,7
45–54 659 085 222 848 33,8 14,3
55–64 717 103 247 550 34,5 20,6
65–74 694 537 260 691 37,5 27,6
75– 487 924 164 081 33,6 21,3
Yhteensä 5 399 397 1 593 607 29,5 1) 100,0
1) Omistajien osuus asuntoväestöstä

Miehillä enemmän varallisuutta pörssiosakkeissa

Yli 15-vuotiaiden joukossa miehillä oli keskimäärin enemmän varallisuutta kuin naisilla vuonna 2019, kun sekä pörssiosake- että sijoitusrahastovarallisuus lasketaan yhteen. Kuvio 23 havainnollistaa, miten euromääräinen ero naisten ja miesten sijoitusvarallisuuden mediaanin välillä kasvaa siirryttäessä vanhempiin ikäluokkiin. Osakkeita, rahastoja tai molempia omistavien naisten sijoitusvarallisuuden mediaani pörssiosakkeissa ja sijoitusrahastoissa oli noin 5 100 euroa ja miesten noin 5 700 euroa. Alle 55-vuotiailla miehillä ja naisilla pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuus jäi siten keskimäärin kaikkien omistajien mediaanien alapuolelle vuonna 2019.

Kuvio 23. Asuntoväestön yhteenlasketun pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani sukupuolittain ja ikäryhmittäin vuonna 2019, euroa

Kuvio 23. Asuntoväestön yhteenlasketun pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuuden mediaani sukupuolittain ja ikäryhmittäin vuonna 2019, euroa

Kuviosta 24 nähdään, että asuntoväestön pörssiosakesijoittajista noin 40 prosenttia oli naisia ja sijoitusrahastosijoittajista joka toinen oli nainen vuonna 2019. Sijoitusrahastojen omistusosuudet pysyivät samoina vuodesta 2009 alkaen. Pörssiosakkeissa miesten osuus nousi 56 prosentista 59 prosenttiin.

Kuvio 24. Pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen omistajien jakauma sukupuolittain vuonna 2019

Kuvio 24. Pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen omistajien jakauma sukupuolittain vuonna 2019

Pörssiosakevarallisuuden mediaani oli lähes 7 200 euroa osakkeita omistavilla miehillä ja noin 6 800 euroa osakkeita omistavilla naisilla vuonna 2019. Sijoitusrahastoissa omistukselle ehdollinen mediaani oli miehillä noin 3 800 euroa ja naisilla hieman alle 3 900 euroa. Miehillä oli näin ollen keskimäärin enemmän varallisuutta pörssiosakkeissa. Kun tarkastelu rajastaan vain sijoitusrahastosijoittajiin, varallisuutta oli keskimäärin enemmän naisilla. Vastaavasti pörssiosakesijoittajilla oli merkittävästi enemmän varallisuutta sijoitettuna markkinoille kuin sijoitusrahastosijoittajilla sukupuolesta riippumatta.

Yli 3,8 miljoonaa henkilöä ei omista pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja

Tarkasteltaessa sijoitusvarallisuuden ja omistusten jakautumista on syytä todeta, että noin 70 prosenttia asuntoväestöstä eli yli 3,8 miljoonaa henkilöä ei omistanut lainkaan pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja vuonna 2019. Toisaalta samana vuonna noin 43 prosenttia asuntoväestön pörssiosake- tai sijoitusrahastosijoittajista omisti ainoastaan yhtä pörssiyhtiötä tai vain yhden sijoitusrahaston. Varallisuuden jakautumisen näkökulmasta katsottuna onkin huomioitava, että sijoitusten markkina-arvojen muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi tiettynä vuonna mitattavaan sijoitusvarallisuuteen sekä varallisuuseroihin.


Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3322, Samuel Ikonen 029 551 3086, Ville Pakkanen 029 551 3485, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 8.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2019, 6. Asuntoväestön pörssiosake- ja sijoitusvarallisuus keskittynyt iäkkäille . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtutk/2019/vtutk_2019_2021-06-08_kat_006_fi.html