Poliisibarometri

Mitä tutkitaan?

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Tutkimus on toteutettu vuodesta 1999 alkaen, ja se tehdään noin kahden vuoden välein. Tilastokeskus toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa sisäministeriön toimeksiannosta. Tulokset julkaistaan vuonna 2023.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen verkkolomakkeella. Kirjeessä on ohjeet verkkolomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan. 

Jos olet saanut kutsun tutkimukseen, voit siirtyä verkkolomakkeelle allaolevasta kirjautumislinkistä. 

Kirjaudu

Osallistuminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja, eikä verkkokyselyyn tarvitse valmistautua ennakkoon. Paperilomake lähetetään myöhemmin niille, jotka vastaavat mieluummin postikyselyyn.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkko- ja postikyselyllä syksyn 2022 aikana. Kysymyksiin voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 8 500 iältään 15–79-vuotiasta henkilöä. Kansalaisilta kysytään heidän näkemyksiään poliisista ja poliisipalvelujen onnistumisesta. Lisäksi pyydetään arvioita heidän omista turvallisuuteen ja rikollisuuteen liittyvistä kokemuksistaan.

Tutkimuksesta saatava hyöty

Poliisibarometritutkimus antaa kansalaisille ja poliisille itselleen tietoa, jota olisi muilla keinoin vaikea saada. Tämän tiedon avulla täydennetään muun muassa rikostilastojen antamaa tilannekuvaa turvallisuudesta ja rikollisuudesta Suomessa. Lisäksi vastaajien kokemusten perusteella on mahdollista arvioida piilorikollisuuden laajuutta. Tuloksia hyödynnetään Suomessa asuvien turvallisuutta ja hyvinvointia edistävien toimien suunnittelussa ja päätöksenteon tukena. Poliisi käyttää tuloksia myös kehittäessään palveluitaan eri alueilla.

Missä tietoja julkaistaan?

Aineistosta analysoituja tuloksia raportoidaan Poliisiammattikorkeakoulun verkkopalvelussa ja tutkimushankkeen perusjulkaisuissa. Poliisiammattikorkeakoulu luovuttaa hankkeessa kerätyn aineiston myöhemmin tunnistamattomassa muodossa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa. Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. 

Kirje tutkimukseen valituille (pdf)

Tutkimusesite (pdf)

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleinen etu.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii sisäministeriö.

Henkilötietojenkäsittelystä (ml. rekisteröidyn oikeudet) kerrotaan tarkemmin täällä:
intermin.fi/tietosuoja

Lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: www.stat.fi/tietosuoja

Aineiston luovutus ja säilytys

Tilastokeskus luovuttaa kerätyn aineiston Poliisiammattikorkeakoululle ilman suoria tunnistetietoja (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot). Poliisiammattikorkeakoulu säilyttää aineistoa kaksi vuotta tiedonkeruun jälkeen, Tilastokeskus säilyttää aineistoa toistaiseksi. Poliisiammattikorkeakoulu luovuttaa saamansa aineiston myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Tietoarkisto voi toimittaa aineiston vain rekisteröityneille asiakkaille, jotka sitoutuvat noudattamaan tutkimusaineistoja koskevia käyttöehtoja.

Yhteystietojen lähde

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta.

Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätiedot

Poliisiammattikorkeakoulu

Matti Vuorensyrjä, tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu

p. 0295 483 806

matti.vuorensyrja@poliisi.fi

 

Jenita Rauta, tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu

p. 0295 483 128

jenita.rauta@poliisi.fi 

 

Tilastokeskus

Henna Attila, Johanna Koivula

p. 029 551 1000 (vaihde)

poliisibarometri@stat.fi