Isät tilastoissa 2022

Isänpäivää vietetään Suomessa marraskuun toisena sunnuntaina, joka vuonna 2022 on 13.11. Isiä juhlitaan muuallakin kuin Suomessa, mutta isänpäivän ajankohta eri maissa vaihtelee. Isänpäivä on Suomessa vakiintunut liputuspäivä.

Lähes 1,3 miljoonaa isää

 • Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa isää (15–86-vuotiaat biologiset isät ja adoptioisät).
 • 15–86-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 57 prosentilla, on lapsia.
 • Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31,9 vuotta.
 • Viime vuonna biologiseksi isäksi ensimmäistä kertaa tuli runsaat 20 100 miestä.
 • Adoption kautta ensimmäistä kertaa isäksi tuli 64 miestä.
 • Yhdellä 15–86-vuotiaalla isällä oli vuonna 2021 keskimäärin 2,26 lasta.
 • Eniten on kahden lapsen isiä, joita on noin 567 600.
 • Yhden lapsen isiä on noin 316 600 ja kolmen lapsen isiä noin 274 500.
 • Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on 10,4 prosenttia isistä.

Lähde

Tilastokeskus: Väestötilastot 2021.

563 000 isoisää

 • Vuonna 2019 Suomessa oli 563 000 isoisää.
 • Puolella 61-vuotiaista miehistä on lapsenlapsia.
 • Isänisät olivat keskimäärin hieman yli 63-vuotiaita isovanhemmaksi tullessaan ja äidinisät yli 61-vuotiaita.
 • Isoisäksi tulleista alle 50-vuotiaita oli 5 prosenttia.
 • Isoisien keski-ikä oli 68 vuotta.
 • Lapsenlapsen matka äidinisän luo oli keskimäärin 89 kilometriä ja isänisän luo keskimäärin 82 kilometriä.

Lähteet

Tilastokeskus: Vähemmän lapsia, enemmän isovanhempia (Nikander & Pietiläinen, Tieto&trendit, 28.4.2021).
Tilastokeskus: Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia (Nikander & Pietiläinen, Lapset Suomessa -webinaari, 28.4.2021).

Miesten lapsilukuihanne 2,06 lasta

 • Väestöliiton perhebarometrin mukaan keskimääräinen lapsilukuihanne 20–59-vuotiailla suomalaisilla oli 2,17 lasta vuonna 2018.
 • Miesten keskimääräinen lapsilukuihanne, 2,06 lasta, oli noin 0,2 lasta pienempi kuin naisilla.
 • Lasten hankinnan suunnittelu vaihteli lapsettomilla miehillä iän mukaan. Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista lapsettomista miehistä puolet suunnitteli lasten hankintaa, kun taas 30–34-vuotiaista sitä suunnitteli joka kolmas ja 35–39-vuotiaista joka neljäs lapseton mies. Miehistä viidesosa suunnitteli lasten hankintaa vielä yli 40-vuotiaana.

Lähteet

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos: Mikä selittää lapsettomuutta? (Kontula, Tietovuoto, huhtikuu 2019).
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos: Suomalaiset haluavat nykyään vähemmän lapsia kuin ennen (Berg, Tietovuoto, toukokuu 2018).

Isät ja lapsiperheet

 • Suomessa on 553 600 lapsiperhettä.
 • Lapsiperheisiin kuuluu 37 prosenttia väestöstä.
 • Yleisin lapsiperhemuoto on eri sukupuolta oleva aviopari ja lapset. Tällaisia perheitä on 56 prosenttia lapsiperheistä.
 • Kaikista lapsiperheistä 9 prosenttia on uusperheitä.
 • Samaa sukupuolta olevien parien lapsiperheitä on lähes eli noin 0,2 prosenttia lapsiperheistä. Näistä miesparien ja alaikäisten lasten perheiden osuus on noin prosentti.
 • Perhetilaston mukaan isän ja lasten muodostamia perheitä on vähän, noin 3,6 prosenttia kaikista lapsiperheistä. Todellisuus voi kuitenkin olla erilainen, sillä lapset kirjautuvat perhetilastossa perheeseen sen mukaan, missä he ovat kirjoilla. Toistaiseksi kirjoilla voi olla vain yhdessä osoitteessa. Vanhempien erotessa lapsi kirjautuu siis vain toisen vanhemman perheeseen, vaikka käytännössä vanhemmilla olisikin yhteishuoltajuus.
 • Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia isistä harrastaa lastensa kanssa liikuntaa.
 • Suosittua on myös erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, museoissa ja näyttelyissä käyminen ja urheilukilpailujen katsominen.
 • Yhdeksän lapsiperheen isää kymmenestä pitää kotia ja perhettä hyvin tärkeänä elämänalueena.

Lähteet

Tilastokeskus: Perheet 2021.
Tilastokeskus: Isälle koti ja perhe tärkeintä – lasten kanssa etenkin liikutaan (Hanifi & Pääkkönen, Tieto&trendit, 8.11.2019).

Valtaosa etävanhemmista isiä

 • Tilastokeskuksen tulo- ja elinkeinotutkimuksen mukaan Suomessa oli 142 000 etävanhempaa vuonna 2020. Suurin osa, noin 81 prosenttia, oli miehiä.
 • Hieman yli 30 prosenttia lapsista ei vietä keskimäärin yhtään yötä kuukaudessa etävanhemman luona.
 • Eroperheiden lapsista 24–29 prosenttia oli tosiasiallisesti vuoroasuvia, eli viettää noin puolet kuukaudesta etävanhemman luona.
 • Keskimäärin neljä yötä kuukaudessa etävanhempansa luona viettäviä lapsia oli 11–14-prosenttia.
 • Tilastokeskuksen asumistilastojen mukaan 63 prosenttia etä-isistä asui alle 10 kilometrin päässä lapsistaan vuonna 2019. Yli 100 kilometrin etäisyydellä asui 11 prosenttia yksinasuvista etä-isistä, kun kaikkien etä-isien kohdalla osuus oli 18 prosenttia.
 • Lue lisää lasten vuoroasumisen tilastoinnista artikkelista Kaksi kotia 110 000 lapsella – joka kolmas asuu yhtä paljon molemmissa.

Isien työllisyys ja perhevapaiden käyttö

 • Lapsiperheiden isien työllisyysaste vuonna 2021 oli 91,2 prosenttia, kun lapsettomilla miehillä se oli 75,1 prosenttia (20–59-vuotiaat miehet).
 • Isien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2020 olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyntiedustajat.
 • Vanhempainpäivärahaa sai 60 710 isää vuoden 2021 aikana.
 • Keskimääräinen isille maksettu päiväkorvaus oli 86,52 euroa.
 • Vanhempainpäivärahapäivistä isien osuus oli 11,1 prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2010 oli noin 7 prosenttia ja vuonna 2000 se oli noin 4 prosenttia.
 • Isien päivärahoista kolmannes (34 %) maksettiin 30–34-vuotiaille ja lähes yhtä suuri osuus 35–39-vuotiaille (32 %).
 • 40 vuotta täyttäneille isille maksettiin 19 prosenttia isien päivärahoista.
 • Vuonna 2016 syntyneiden lasten isistä neljännes käytti kaikki isyysvapaapäivänsä. Toisaalta noin neljännes isistä jätti oikeutensa isyysvapaaseen käyttämättä kokonaan. Vähintään yhden päivän isyysvapaata joko yhtä aikaa äidin kanssa tai vanhempainvapaan jälkeen käytti noin 76 prosenttia isistä.
 • Vuonna 2018 syntyneiden lasten isistä noin 70 prosenttia käytti isyysrahaa yhtä aikaa äidin kanssa ja noin 47 prosenttia eri aikaan äidin kanssa.
 • Vuonna 2013 toteutettu perhevapaauudistus kasvatti isälle osoitetun vapaajakson käyttöä kaikissa väestöryhmissä, mutta erityisen selvästi pienituloisten ja matalasti koulutettujen isien keskuudessa.
 • Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022 siten, että vanhempainrahat on mahdollista jakaa tasan vanhempien kesken. Uudistuksen otaksutaan lisäävän isien vanhempainpäivärahan käyttöä.

Työn ja perheen yhteensovittaminen

 • Väestöliiton perhebarometrin mukaan 40 prosenttia isistä ei tee lainkaan ilta-, yö- tai viikonlopputöitä. Isistä 57 prosenttia tekee vähintään 40-tuntista työviikkoa, eli keskimäärin vähintään kahdeksantuntisia työpäiviä.
 • Perhebarometrin mukaan alle 15-vuotiaiden lasten isistä vain 4 prosenttia on osa-aikaisessa työsuhteessa, kun taas äideistä osa-aikatyötä tekee 17 prosenttia.
 • Perhebarometrin mukaan 40 prosenttia isistä teki etätöitä vuonna 2018. Säännöllistä etätyötä teki 15 prosenttia isistä, ja silloin tällöin etätöitä tekevien osuus työllisistä isistä oli 25 prosenttia.
 • Koronavuosi 2020 lisäsi etätyön tekemistä. Yleisesti ottaen kotona työskentely on yleisempää lapsiperheissä kuin muissa kotitalousmuodoissa. Kotona työskentelevien osuus on suurin kahden aikuisen taloudessa elävillä miehillä, joilla on lapsia. 48,5 prosentin osuudellaan he ylittävät samassa tilanteessa olevat naiset, joilla vastaava osuus on 44,6 prosenttia. Koronavuosi ei ollut tässä suhteessa poikkeuksellinen, vaan miehillä suhteellinen osuus on ollut korkeampi jo pitkään. Lue lisää Pertti Taskisen blogitekstistä Kotona työskentely on suosiossa lapsiperheissä.
 • Vuoden 2018 työolotutkimuksen mukaan 82 prosenttia alle 18-vuotiaiden lasten isistä oli pitänyt perhevapaita. Alle 10-vuotiaiden lasten isistä 61 prosenttia oli ollut poissa työstä sairaan lapsen hoidon takia.
 • Työolotutkimuksen mukaan alle 10-vuotiaiden lasten isistä 29 prosenttia koki, että kotiasiat häiritsevät välillä keskittymistä työhön. Toisaalta 0–6-vuotiaiden lasten isistä 39 prosenttia ja 7–12-vuotiaiden lasten isistä 37 prosenttia koki laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön vuoksi. Kuitenkin jopa 74 prosenttia isistä koki, että he jaksavat paremmin lasten kanssa, kun käyvät myös työssä.
 • Lue lisää työn ja perheen yhteensovittamisesta Marianne Keyriläisen artikkelista Perhevapaan vaikutus naisten urakehitykseen kielteisempi korkeakoulutetuilla ja Tarja Niemisen artikkelista Kumpi joustaa – työ vai perhe?

Isien perhevapaat maailmalla

 • Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat ovat Koreassa (54 viikkoa) ja Japanissa (52 viikkoa), mutta niiden käyttö on vähäistä. Japanissa vain noin 7,5 prosenttia työllisistä isistä hyödyntää perhevapaitaan.
 • Euroopan maista pisimmät vain isien käytössä olevat perhevapaat ovat Ranskassa (28 viikkoa), Luxemburgissa (28 viikkoa) ja Portugalissa (22,3 viikkoa).
 • Isien osuus käytettyjen perhevapaiden kestosta on suurin Islannissa (29 %) ja Ruotsissa (28 %).
 • Lue lisää pohjoismaisista isistä Pohjoismaiden ministerineuvoston raportista: State of Nordic Fathers.
 • Maailman isistä löydät kootusti tietoja State of the World's Fathers 2021 -raportista: State of the World’s Fathers 2021.

Lähde

OECD: OECD Family Database, Child-related leave.

Tilastot on koonnut Tilastotietopalvelu. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tietojen oikeellisuudesta.

Lisätietoja

puh. 029 551 2220
info@stat.fi