Nyheter 19.1.2023

Statistikcentralen är känd som en tillförlitlig informationsproducent 

Enligt Taloustutkimus undersökning om företagsbilden känner 84 procent av finländarna till Statistikcentralen och 83 procent av finländarna anser att dess uppgifter är tillförlitliga. Av de organisationer inom statsförvaltningen som ingick i undersökningen är Statistikcentralen den näst mest kända. 

Enligt undersökningen uppfattar finländarna dessutom Statistikcentralen som en opartisk informationsproducent och som nödvändig för samhället. 

”Betydelsen av tillförlitlig information som bas för demokratin har betonats ytterligare. I dessa tider är det särskilt viktigt att vi säkerställer att statistikuppgifterna är användarvänliga och tillgängliga för alla”, säger Statistikcentralens kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo.

”Uppgiftslämnarna önskar dock att vi i allt högre grad öppnar upp och analyserar de statistiska uppgifterna. Statistiken beskriver finländarnas vardag och vi måste i vår kommunikation försöka öppna upp siffrorna för dem som inte dagligen arbetar med statistik.” 

Målet är att berätta mer om inte bara statistikuppgifterna, men också om Statistikcentralens verksamhet och om statistikens användningsmöjligheter.

Anseendeundersökning: tjänsterna och ansvarsfullheten är trumfkort  

Statistikcentralens anseende är på en god nivå även enligt T-Medias undersökning om anseendet för den offentliga förvaltningen. Betyget för Statistikcentralens anseende var 3,57 på en skala från 1–5, dvs. högre än medeltalet för den offentliga förvaltningen. 

Produkterna och tjänsterna, ansvarsfullheten samt arbetsgivarimagen är de starkaste delområdena när Statistikcentralens anseende mäts. Statistikcentralen uppfattas dessutom vara öppen och transparent i sin verksamhet.  

Ett potentiellt delområde att utveckla är enligt undersökningen ledarskapet och rollen som vägvisare, ett delområde där förväntningarna har stigit inom hela den offentliga förvaltningen. 

Resultaten från undersökningarna är värdefull respons på verksamheten 

Taloustutkimus genomförde undersökningen om företagsbilden som en webbpanel i september–oktober 2022. I undersökningen utreddes befolkningens kännedom om Statistikcentralen samt den företagsbild som befolkningen har av Statistikcentralen. Drygt 1 000 konsumenter i Fastlandsfinland i åldern 15–79 år svarade. 

I den undersökning om förtroendet och anseendet för den offentliga förvaltningen som T–Media genomförde i oktober 2022, ombads omkring 9 500 finländare i åldern 15–65 år bedöma sitt förtroende för ungefär 80 olika organisationer inom den offentliga förvaltningen. Drygt 200 av uppgiftslämnarna gav en närmare bedömning av Statistikcentralen. 

Förfrågningar: 
Kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo, tfn 029 551 3025 (undersökningen om förtroende och anseende)
Utvecklingschef Satu Elho, tfn 029 551 2994 (undersökningen om företagsbilden)