Kannustavuutta vai kohtuullisuutta?
Kansalaiskäsityksiä oikeudenmukaisesta palkasta

  1. Kiinnostuksen kohteena arviot ja mielipiteet palkoista
  2. Myyjien, teollisuustyöntekijöiden ja lääkäreiden palkat sopivalla tasolla
  3. Yritysjohtajat ansaitsevat moninkertaisesti arvioitua enemmän
  4. Ministerit ylipalkattuja?
  5. Suurituloisimpien palkat ovat vastaajien mielestä liian suuret

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suurituloisimpien palkat ovat vastaajien mielestä liian suuret

Kohtuullisuutta korostava näkökulma näyttää tämän kyselyn perusteella saavan vastaajien kannatuksen. Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tulkittuna tavallisten työssäkäyvien - myyjät, teollisuustyöntekijät, lääkärit - ansiot ovat oikealla tasolla: arviot ja mielipiteet kuukausiansion suuruudesta sekä ryhmien todellisuudessa saama palkka ovat hyvin lähellä toisiaan.

Suurituloisimpien - ministereiden ja yritysjohtajien - todelliset palkat ovat kaukana siitä, mikä vastaajien mielestä olisi kohtuullista. Palkat myös näyttävät ylittävän ihmisten käsityskyvyn: johtajien todellinen keskikuukausiansio on moninkertainen keskimääräiseen arvioon verrattuna. Näille ammattiryhmille oltaisiin kuitenkin valmiit maksamaan enemmän kuin muille, joten ehkä vastaukset voisi tulkita kohtuulliseksi kannustamiseksi.

Kyselyyn on valittu ainoastaan muutama ammattiryhmä, joten yleistysten tekemisessä on oltava varovainen. Silti kyselyn tulokset johtavat ajattelemaan, että palkkojen oikeudenmukaisuudesta keskusteleminen on ajankohtaista. Kansalaisten käsitysten selvittämiseksi olisi kiinnostavaa seurata mielipiteen muutosta talouden eri tilanteissa. Nousukaudella ja matalan työttömyyden oloissa palkkausnäkemykset saattavat olla erilaiset kuin pahimmassa taantumassa.

Lähteet:

Kansanedustajien palkkiot. Saatavissa: www.eduskunta.fi. (Viitattu: 13.1.2010.)
Laaksonen, S. 2007. Onnellisuus on politiikan tärkein tavoite. Hyvinvointikatsaus 4/2007.
Palkkaa tuloksesta huolimatta. Talous. Helsingin Sanomat 24.5.2009.
Perustietoa valtioneuvostosta. Saatavissa: www.vnk.fi. (Viitattu: 13.1.2010.)

_________

Laatikko

Eriarvoisuus Suomessa -kysely


Eriarvoisuus Suomessa -kysely on osa kansainvälistä International Social Survey Program (ISSP) -kyselytutkimusta, joka tehdään vuosittain lähes 50 maassa. Kyselyn teemat vaihtuvat vuosittain, ja aikaisempina vuosina vastaajilta on tiedusteltu mielipiteitä esimerkiksi uskonnosta, vapaa-ajasta, hallinnosta, työstä sekä perheestä ja sukupuolirooleista. Suomessa kyselyn toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitos, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Tilastokeskus. Tutkimuksen otos on 2 500 15-74-vuotiasta suomalaista. Tutkimus tehdään postikyselynä, mutta vastaukset on mahdollista antaa myös internetissä.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2010