Begrepp




Forsknings- och utvecklingspersonal


Till en enhets forsknings- och utvecklingspersonal räknas de personer inom enheten som under statistikåret utfört minst 0,1 årsverken (= 10 % av arbetstiden) FoU-arbete eller administrativt arbete eller kontors- eller andra rutinuppgifter med direkt anknytning till FoU-projekt. Till FoU-personal räknas inte sådana personer inom enhetens centralförvaltning som utför administrativa uppgifter eller kontorsuppgifter av allmän natur som betjänar hela enheten.

Produktutvecklingsingenjörer, forskare eller motsvarande personer är personer som har till uppgift att producera ny information eller utveckla nya program inom produkt-, process- eller annat utvecklingsarbete. Också personer som ansvarar för den innehållsmässiga styrningen och planeringen av FoU-projekt hör till denna grupp.

Annan FoU-personal omfattar tekniska experter, övriga personer som genomför FoU-projekt (t.ex. laboranter, dataprogrammerare) och personer inom övriga stödfunktioner för FoU-projekt.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)
  • Till en enhets forsknings- och utvecklingspersonal räknas de personer inom enheten som under statistikåret utfört minst 0,1 årsverken (= 10 % av arbetstiden) FoU-arbete eller administrativt arbete eller kontors- eller andra rutinuppgifter med direkt anknytning till FoU-projekt. Till FoU-personal räknas inte sådana personer inom enhetens centralförvaltning som utför administrativa uppgifter eller kontorsuppgifter av allmän natur som betjänar hela enheten.



    Statistikgrenar där definitionen förekommer

    Defintionens giltighetstid

    • 1.1.1900 - 31.12.2003

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa