Tietosuojasuositus

Suomen virallisen tilaston tietosuojasuositus on hyväksytty SVT-neuvottelukunnan kokouksessa 30.1.2009. Nämä suositukset koskevat kaikkia Suomen virallisen tilaston tuottajia.

Suomen virallisen tilaston tietosuojan perusasiat on määritelty tilastolaissa (280/2004), EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa EU 2016/679, laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja Euroopan neuvoston asetuksessa N:o 223/2009. Näihin suosituksiin on sisällytetty keskeisimmät lakiin pohjautuvat toimintaohjeet sekä suosituksia, joiden pohjana ovat Euroopan komission laatimat Euroopan tilastojen käytännesäännöt. Tilastontuottajilla voi olla tarkempaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia oman toimialansa aineistoista ja niiden käsittelystä, esimerkiksi rahoitusmarkkinoihin vaikuttavien tilastojen tietoja ja niiden kanssa työskenteleviä henkilöitä koskevat omat säännöksensä.

  1. Salassapidettäviä tietoja käsiteltäessä tulee varmistaa, että tietosuoja säilyy tilastoprosessissa ja sen tuotoksissa (tallenteet, julkaisut, arkistointi). Virallisen tilaston tuottajien välisessä tietojenvaihdossa sovellettavat menettelyt on yleispiirteittäin kuvattava julkisesti.
  2. Virallisen tilaston yksikkötason aineistoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollisiin selvityksiin erillisellä käyttöluvalla. Käyttöluvan hakuohjeiden tulee olla julkisia.
  3. Tilastosalaisuuden suojaamisesta ja tietovarastojen turvallisuudesta tulee antaa ohjeet ja niistä tulee olla julkisesti nähtävillä yleispiirteinen kuvaus. Tietoja käyttävän tulee sitoutua ohjeisiin.
  4. Virallisessa tilastossa julkaistavien taulukkomuotoisten ja muiden tietojen on oltava sellaisessa muodossa, ettei tietojen kohde tai kohdetta koskevia salassa pidettäviä tietoja paljastu.
  5. Virallisen tilaston tuotantoon osallistuvan henkilön tulee allekirjoittaa yksityisiltä henkilöiltä, kotitalouksilta, yrityksiltä ja muilta organisaatioilta saatua tietoa koskeva salassapitositoumus.

Virallisen tilaston tuottajien välisessä tietojenvaihdossa sovellettavat menettelyt - Tietojen luovuttaminen tilastoviranomaisten kesken

Tilastoviranomainen, joita ovat Tilastokeskuksen ohella Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tulli, voi luovuttaa tunnistetietoja toiselle tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimista varten, jos tunnistetietojen luovuttaminen on välttämätöntä tilastojen laatimisen kannalta.

Tietojen luovutuksesta laaditaan sopimus, jossa kuvataan luovutuksen kohteena oleva tilastoaineisto ja muuttujat, luovutuksen aikataulut sekä luovutuksen kohteena olevan tiedon laatu. Luovutus edellyttää käyttölupapäätöksen tekemistä.

Aineistojen edelleen luovutus on kielletty.

Virallisen tilaston yksikkötason aineistojen käyttöluvan hakuohjeet

Tilastokeskus: käyttölupahakemus ohjeineen

Kansaneläkelaitos: Tietopyynnöt tieteellisiin tutkimuksiin

THL: Lupahakemus tietojen saamiseksi tutkimusta varten

Luke: Tiedonluovutus

Työterveyslaitos: Tietopyynnöt tieteellisiin tutkimuksiin

Ohjeet tilastosalaisuuden suojaamisesta ja tietovarastojen turvallisuudesta

Tilastokeskus: tietosuoja, Laatua tilastoissa -julkaisun 2. painos, verkkoversio

Lainsäädäntö