Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 14.3.2007

Totalförbrukningen av energi ökade i fjol med 8 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade totalförbrukningen av primärenergin i Finland med 8 procent år 2006. Totalförbrukningen av energi var 1 480 petajoule, vilket motsvarar 35,3 miljoner oljeton. Totalförbrukningen av el ökade med 6 procent. Den viktigaste orsaken till ökningen av energiförbrukningen var den ökade användningen av bränslen i elproduktionen. En annan viktig faktor var det ökade energibehovet inom industrin från den exceptionellt låga nivån i fjol.

Elproduktionen i Finland steg med 16 procent, till 79 terawattimmar, nära nivåerna för 2003 och 2004. Användningen av bränslen i elproduktionen ökade med 70 procent från året innan. Ökningen berodde på att produktionen av kondensel steg mer än treddubbelt från föregående års nivå.Energiinnehållet i de bränslen som användas för produktionen av kondensel är över 2,5 gånger större än energimängden i den producerade elektriciteten. Produktionen av kondenskraft och på motsvarande sätt förbrukningen av alla bränslen som då används varierar kraftigt under olika år enligt tillgången på nordisk vattenkraft. Under torra perioder är produktionen av kondenskraft hög och under vattenrika år är den mycket låg.

På grund av den svaga vattensituationen i de nordiska länderna vände den rätt så stora nettoimporten av el från Sverige och Norge som rådde ännu i början av år 2006 till en nettoexport av el till de nordiska länderna. I fjol exporterades sammanlagt något mer elektricitet till de nordiska länderna än vad som importerades från dem till Finland. Även om importen från Ryssland bibehölls på samma nivå som året innan, sjönk nettoimporten av el till 11 terawattimmar och dess andel av totalförbrukningen av el minskade till 13 procent.

Förbrukningen av fossila bränslen ökade betydligt

I fjol användes 15 procent mer fossila bränslen och 29 procent mera torv än året innan. Av de fossila bränslena ökade kolförbrukningen mest, med omkring 68 procent. Den stora ökningen berodde på att användningen av stenkol mångdubblades i kondensproduktionen. Allt som allt fördubblades användningen av stenkol från året innan. Dessutom ökade förbrukningen av koks samt masugns- och koksgas, som räknas med i användningen av kol, men bara något. Användningen av naturgas ökade med 8 procent jämfört med år 2005.

Också användningen av förnybar energi gick klart upp, dvs. med 6 procent. Användningen av träbaserade bränslen ökade totalt med 9 procent. Mest ökade användningen av avlut, med 14 procent, vilket berodde på att produktionen inom skogsindustrin åter blev normal efter den låga nivån till följd av fjolårets arbetskonflikt. Också användningen av andra träbaserade bränslen gick upp. Produktionen av vattenkraft sjönk i fjol med 17 procent. Produktionen av vindkraft minskade med 9 procent.

Andelen förnybara energikällor av totalförbrukningen av energi bibehölls nästan på samma nivå som året innan, dvs. på 24 procent. Andelen fossila bränslen gick däremot klart upp, till 50 procent av totalförbrukningen av energi.

Totalförbrukningen av energi 2005-2006, petajoule

  2005
PJ
2006*
PJ
Förändring, %
Olja 362 361 -0
Träbaserade bränslen 273 299 9
Kärnenergi 244 240 -2
Naturgas 149 161 8
Kol 129 218 69
Torv 69 89 29
Nettoimport av el 61 41 -33
Vattenkraft och vindkraft 50 41 -17
Annat 27 30 9
Totalt 1 366 1 480 8

Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 22 procent

Enligt de preliminära uppgifterna gick koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen i fjol upp med 22 procent från året innan. Detta berodde på en ökad användning av fossila bränslen och torv. Dessa koldioxidutsläpp var omkring 65 miljoner ton, medan de året innan var 53 miljoner ton. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen och -förbrukningen översteg med 22 procent också utsläppen enligt Kyoto-avtalets basår, år 1990. Andelen koldioxidutsläpp inom energisektorn är i genomsnitt 80 procent av den totala mängden utsläpp av växthusgaser som följs upp genom Kyoto-avtalet.

Utsläpp av växthusgaser 1990-2006

Slutanvändningen av energi gick upp med 4 procent

Slutanvändningen av energi, dvs. den energi som återstår för användningen hos företag, hushåll och andra konsumenter ökade med 4 procent från året innan. Den ökade slutanvändningen berodde på det ökade energibehovet inom industrin, som beror på att produktionen inom den energiintensiva industrin, särskilt inom skogsindustrin ökade. År 2005 var produktionen inom skogsindustrin exceptionellt låg beroende på arbetskonflikten. Slutanvändningen inom övriga sektorer låg ungefär på fjolårets nivå.

Elpriset var högt

Priserna på den nordiska elbörsen var höga nästan hela året i fjol. Först i slutet av året sjönk priserna klart och medelpriserna för december var lägre än året innan. Medelpriset för augusti, 67,24 €/MWh, låg i Finland bara något under toppriserna vid årsskiftet 2002-2003. Prisnivån var på årsnivå högre än någonsin tidigare. Listpriserna för hushåll och jordbrukshushåll, statistikförda den 1:a, steg i fjol med 8-11 procent.

Också konsumentpriserna på bränslen var i fjol i genomsnitt högre än jämfört med föregående år. Liksom världsmarknadspriserna på råolja var priserna som högst i juli-augusti. I slutet av året sjönk priserna och i december låg de något under priserna i december år 2005.

Källor: Energiprognos 2006. Statistikcentralen
Inventering av växthusgaser
Uppgifterna publiceras också i handels- och industriministeriets Energiöversikt 1/2007.

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, Leena Timonen (09) 1734 2518

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 14.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2006/04/ehkh_2006_04_2007-03-14_tie_001_sv.html