Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 3.5.2012

Åklagaren avgjorde 76 000 ärenden år 2011

Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 75 900 straffrättsliga ärenden år 2011, dvs. 3 procent färre än året innan. Åklagaren fattade beslut om att väcka åtal i 59 200 ärenden, dvs. i 78 procent av avgörandena. Antalet svarande vid besluten att väcka åtal var 79 700. Hos åklagaren avslutades 16 700 mål, av vilka största delen var åtalseftergifter.

Ärenden som avgjorts av åklagaren efter brott 2008–2011

 Ärenden som avgjorts av åklagaren efter brott 2008–2011

Av alla de ärenden som åklagaren avgjorde var 33 procent trafikbrott, 26 procent egendomsbrott och 18 procent brott mot liv och hälsa. Av trafikbrotten har särskilt antalet grova rattfyllerier minskat stadigt under de senaste åren. År 2011 fördubblades antalet lindriga misshandelsbrott, vilket främst berodde på en ändring i lagstiftningen, som trädde i kraft i början av året.

Åklagaren fattade 22 800 beslut om åtalseftergift på individnivå, vilket är ungefär lika många som året innan. I 64 procent av fallen var bristande bevis orsaken till att åtal inte väckts. Åklagaren kan på basis av sin lagstadgade prövningsrätt fatta beslut om påföljdsrelaterad åtalseftergift, även om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. År 2011 fattades 6 050 beslut om påföljdsrelaterad åtalseftergift, dvs. 365 fler än året innan.

Personer som beviljats åtalseftergift efter grund för åtalseftergift 2010–2011

Grund för åtalseftergift År
2011 2010
Personer som beviljats åtalseftergift totalt     22 786   22 761
Inget brott 399 515
Ingen bevisning 14 561 14 592
Preskriberad åtalsrätt 471 491
Ingen åtalsrätt 1 305 1 478
Brottets obetydlighet 2 126 1 990
Ung gärningsman 392 360
Skälighetsgrund 2 526 2 316
Konkurrensgrund 822 703
Vägtrafiklagen 104 §, 1 mom.  46 77
Annat lagrum 138 239

Av åklagarens handlagda ärenden avgjordes 69 procent inom mindre än två månader. Handläggningen tog mer än ett halvt år i 10 procent av alla ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden i de ärenden åklagaren avgjorde var på samma nivå som året innan: 2,2 månader.

Från det att brottet begicks till åklagarens avgörande tog det i genomsnitt 7,6 månader. Den genomsnittliga tiden varierar mycket mellan olika typer av brott. Den längsta tiden från att brottet begicks till åklagarens avgörande tog de grova skattebedrägerierna, näringsförbudsärendena, de yrkesmässiga hälerierna, oredligheterna som gäldenär och bokföringsbrotten. Den kortaste handläggningstiden hade rattfylleriärendena och de övriga trafikbrotten.

Statistikcentralen har publicerat åklagarstatistik fr.o.m. år 1979. Statistiken innehåller två delhelheter, dels statistiken över mål som avslutats hos åklagaren, dels statistiken över åtalseftergift. Statistisk enhet i avslutade mål är mål, i statistiken över åtalseftergift person som beviljats åtalseftergift. Statistiken omfattar också de genomsnittliga handläggningstiderna för målen från det att brotten begicks till dess åklagaren meddelat sitt beslut. Statistiken över åklagarens avgöranden omfattar inte uppgifter om de strafforder som åklagaren fastställt.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åklagarens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-2308. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syytr/2011/syytr_2011_2012-05-03_tie_001_sv.html

Dela