Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Montako jääkaappia teillä on? - Esimerkki kulutuksen käsitteellistämisen ja tilastoinnin muutoksesta

  1. Jääkaappi elintason indikaattorina
  2. Jääkaappi kestävän kulutuksen indikaattorina
  3. Ajallinen vertailukelpoisuus heikkeni
  4. Moniulotteisen kulutuksen mittaamisen vaikeus

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Moniulotteisen kulutuksen mittaamisen vaikeus

Tilastoinnissa kulutusta on perinteisesti tarkasteltu lähinnä kulutuksen lajin (esimerkiksi jääkaappi), kulutuksen määrän (kulutettu määrä tai rahamäärä) ja kuluttajan (kuka kuluttaa) mukaan. Nämä ovat riittäneet kulutuksen sosiaalisen ja taloudellisen merkityksen mittaamiseksi. Niiden lisäksi on viime aikoina korostettu erityisesti kulutuksen ajan ja paikan merkitystä (esim. Perrels 2008): kulutushyödykkeiden käyttö tapahtuu aina jossain paikallisessa ja ajallisessa yhteydessä. Erityisesti ekologisesta näkökulmasta painotetaan kulutuskäytäntöjen tutkimisen tärkeyttä.

Jääkaappikysymykseen tuotiin paikkaulottuvuus vuonna 2006, kun paikaksi rajattiin varsinainen asunto. Samalla kaikki muut kulutuksen paikat ja ajalliset käyttöyhteydet rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Periaatteessa kulutuspaikan rajaaminen tekee mahdolliseksi kulutuskäytäntöjen monipuolisen tarkastelun. Tässä tapauksessa kävi kuitenkin niin, että samalla menetettiin jääkaappien määrän ajallinen vertailukelpoisuus.

Kulutuksen tilastoinnissa perinteinen elintason näkökulma on edelleen ajankohtainen, koska väestöryhmien väliset tulo- ja kulutuserot kasvavat Suomessa sekä kansainvälisissä vertailuissa (jopa jääkaapin käytettävyyden suhteen). Kulutusta kuvaavista perinteisistä mittareista ei siis ole syytä luopua.

Kulutuksen uusien ulottuvuuksien tuominen tilastointiin edellyttää kaikkien mittareiden, muuttujien ja indikaattoreiden uudelleenajattelua koko tilastoprosessissa. Esimerkiksi ajan ja paikan tuominen jokaiseen kulutuskohteeseen ei varmaankaan onnistu, mutta niitä voisi kokeilla joillakin kulutuksen osa-alueilla.

Lähteet

Kulutustutkimus. Kaupungit ja kauppalat 1955-1956 (1959).Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXXII:22.
Kulutustutkimus 1966, 1976, 1998, 2001 ja 2006.Tilastokeskus.
Maaseudun kulutustutkimus 1959/1960 (1962).Sosiaalisia erikoistutkimuksia XXXII:24.
Perrels, A. 2008. Private Consumption in Economic and Environmental Policy Contexts. Teoksessa: Kulutuksen pitkä kaari. Niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin. Toim. K. Ahlqvist, - A. Raijas - A. Perrerls - J. Simpura - L. Uusitalo. Gaudeamus Helsinki University Press / Palmenia, Helsinki.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.6.2008