Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Iän vaikutus ansioihin valtion palkansaajilla

  1. Iän vaikutus palkkaan on merkittävintä nuorimmissa ikäluokissa
  2. Rakenteelliset seikat syynä ansioiden nousuun työuran loppupäässä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakenteelliset seikat syynä ansioiden nousuun työuran loppupäässä

Tarkastelun yhteenvetona voidaan todeta, että iän vaikutus palkkaan on työuran alkuvaiheessa suurimmillaan, kun taas työuran loppupäässä ilmennyt ansioiden nousu johtuu siis muista tekijöistä kuin iästä. Verrattaessa 40 - 54-vuotiaita yli 55-vuotiaisiin, huomataan, että sekä erityisasiantuntijoiden että johtajien prosentuaaliset osuudet ovat vanhemmassa ikäryhmässä huomattavasti suuremmat, kun taas alemman palkkatason ammateissa toimivien palkansaajien osuus on pienentynyt. Ks. Kuvio 3.

Kuvio 3. Palkansaajien prosentuaalinen osuus 40 - 54-vuotiailla sekä yli 55-vuotiailla suurimmissa ammattiluokan pääryhmissä vuonna 2007

Näyttäisi siis siltä, että alemman palkkatason ammateista jäädään aiemmin pois kuin korkean palkkatason ammateista. Tällöin vanhemmissa ikäluokissa on suhteessa enemmän korkeamman palkkatason palkansaajia ja ansioiden keskiarvokin nousee tämän vaikutuksesta. Alla on esitetty kaksi taulukkoa, joista asiaa voi edelleen tarkastella.

Taulukko 2. 40 - 54-vuotiaiden palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja lukumäärä ammattiluokan pääryhmässä vuonna 2007

ammattiluokka lukumäärä säännöllisen työajan ansio
Yhteensä 46 989 3 027
Sotilaat 3 454 3 587
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 635 4 599
Erityisasiantuntijat 16 355 3 514
Asiantuntijat 12 696 2 615
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 6 688 2 150
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 3 079 2 657
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 85 2 208
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 883 2 375
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 149 2 079
Muut työntekijät 965 1 983

Taulukko 3. yli 55-vuotiaiden palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja lukumäärä ammattiluokan pääryhmässä vuonna 2007

ammattiluokka lukumäärä säännöllisen työajan ansio
Yhteensä 20 650 3 288
Sotilaat 126 4 504
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 187 5 054
Erityisasiantuntijat 7 949 3 930
Asiantuntijat 5 447 2 599
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 3 105 2 138
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 805 2 580
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 21 2 249
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 355 2 300
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 76 2 092
Muut työntekijät 579 1 963

Mielenkiintoinen seikka on se, että korkeamman palkkatason ammateissa ansioiden keskiarvo nousee ikäluokasta vanhempaan siirryttäessä, kun taas alemman palkkatason ammateissa ansion keskiarvo näyttäisi alenevan. Tämä voi johtua monesta eri seikasta. Voi olla että asiantuntija-ammateista siirrytään korkeamman vaativuustason ammatteihin myöhemmällä iällä, jolloin mahdollisesti parhaiten palkatut asiantuntijat poistuvat ryhmästä, mikä alentaa koko ryhmän ansioiden keskiarvoa. Toisaalta alemman palkkatason ammateissa saatetaan siirtyä herkemmin osa-aikaisiksi, millä saattaa olla ryhmän keskiarvoa alentava vaikutus. Kysymys on mielenkiintoinen, mutta varsin laajaa tarkastelua vaativa, joten sen selvittäminen jää tuleviin tarkasteluihin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.3.2009