De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Informationssektorn

NoneDefintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Begreppet informationssektor används i Finland som ett komplement till det av OECD rekommenderade ICT-sektorbegreppet. Begreppet omfattar förutom ICT-sektorn (informations- och kommunikationsteknologibranscherna) även innehållsproduktion:

Varuproduktion
Tjänsteproduktion
Innehållsproduktion
221 Förlagsverksamhet
7413 Marknads- och opinionsundersökning
7414 Konsultverksamhet avseende företagsledning
744 Reklamverksamhet
921 Film- och videoverksamhet
922 Radio- och TV-programverksamhet
924 Nyhetsservice

I vissa fall är det nödvändigt att använda en mer vidsträckt definition av informationssektorn, som förutom ovannämnda branscher även omfattar nedan angivna branscher för innehållsproduktion:

Informationssektorn i vidsträckt bemärkelse: ICT-sektorn + innehållsproduktionen + följande branscher:

222 Grafisk produktion
223 Reproduktion av inspelningar
73 Forskning och utveckling
71401 Uthyrning av videofilmer
7485 Sekreterar- och översättningstjänst
(923 Övrig kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet)
(925 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.).Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2008

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa