Rahoitustoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rato/
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2013.

Kuvaus

Rahoitustoiminta-tilaston muiden rahoituslaitosten luottokanta sisältää tietoja luottokannasta ja uusista nostetuista antolainoista luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain.

Rahoitustoiminta-tilaston rahoitusleasingtiedot sisältävät sektori-, toimiala- ja kohdekohtaista tietoa luottolaitosten ja muiden leasingilleantajien rahoitusleasingtoiminnasta.

Rahoitustoiminta-tilaston luottokorttitiedot sisältävät tietoja luottokorttitilien lukumääristä, korttimyynnistä, korttivelasta, luottotappioista, luottokorttien maksuhäiriöistä ja maksutapahtumista.

Tietosisältö

Muiden rahoituslaitosten luottokanta koostuu euromääräisestä ja muun valuutan määräisestä luottokannasta. Luottokantaan luetaan vaateista antolainaus, joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit. Antolainauksen osalta tilasto sisältää myös uudet nostetut luotot. Tietoja tarkastellaan luotonantajasektoreittain, luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain, vaateittain sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan. Lisäksi pienlainayrityksiltä kerätään tiedot neljänneksen aikaisista uusista luotoista, niihin kohdistuvista kuluista, uusien luottojen keskimääräisestä maturiteetista, neljänneksen lopun luottokannasta ja neljänneksen aikaisesta asiakaslukumäärästä.

Rahoitusleasing on pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Käyttöleasing ja vuokraussopimuksen rahoitus eivät sisälly tarkasteluun.

Luottokorttitiedot sisältävät korttityypeittäin tietoa aktiivisista korttitileistä, luottokorttimyynnin arvosta toimialoittain kotimaassa, luottokorttivelasta , luottotappioista, maksuhäiriöistä ja maksutapahtumista.

Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus, toimialaluokitus, käyttötarkoitusluokitus, vaadeluokitus.

Luottokorttitiedot kelpoisuuden (yleisluottokortit ja erityisluottokortit) ja maksutavan mukaan (maksuaikakortit, varsinaiset luottokortit).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Muiden rahoituslaitosten luottokantatiedot kerätään kaikilta luotonantoa harjoittavilta sektoriin S.123 Muut rahoituslaitokset luokitelluilta yrityksiltä.

Rahoitusleasing tiedot kerätään suoraan leasingilleantajilta. Vuoden 1995 tiedoista alkaen tiedonantajina ovat olleet ne yksiköt, joilla on ollut Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan rahoitusleasingtoimintaa. Aiemmin tiedonantajien joukko on rajoittunut luottolaitoksiin.

Luottokorttitiedot kerätään luottokorttia hoitavilta laitoksilta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Muiden rahoituslaitosten luottokanta neljännesvuosittain

Rahoitusleasing- ja luottokorttitiedot vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Muiden rahoituslaitosten luottokanta noin 2,5 kuukautta tilastointiajankohdasta.

Rahoitusleasingtiedot huhtikuussa.

Luottokorttitiedot toukokuussa.

Aikasarja

Rahoitusleasingtietoja on vuodesta 1995 lähtien

Luottokorttitietoja on vuodesta 1987 lähtien.

Asiasanat

kulutusluotot, lainat, luotonanto, luotot, luottolaitokset, pankit, pikalainat, rahoituslaitokset, investoinnit, leasing, luottolaitokset, rahoituslaitokset, vuokraus, yritykset, luottokortit, luottolaitokset, maksuaikakortit, maksuhäiriöt, maksukortit, pankit, rahoituslaitokset, velat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rato/yht.html


Päivitetty 24.02.2016