Uppgifter inom ramen för statistiken tillväxt- och lönsamhetsmätare har korrigerats

Statistik: tillväxt- och lönsamhetsmätare

Korrigeringsdatum: 29.6.2023 (kl. 8.00)

Beskrivning av korrigeringen

Det har förekommit ett fel i beräkningen av kapitalinsatsen och uppgifterna om näringsgrenar på bokstavsnivå när det gäller tillväxt- och lönsamhetsmätarna. Därför har hela tidsserien uppdaterats. Felaktiga uppgifter har funnits i databastabellerna sedan oktober 2021, då databastabellerna reviderades.

Se statistikgrenens alla databastabeller i databasen StatFin.

Korrigering av fel i beräkningen av kapitalinsatsen

Beräkningen av kapitalinsatsen har innehållit ett fel som har inverkat på de databastabeller som beräknats utgående från produktion. I tabellen 138z -- Komponenter av produktionsförändring har man felaktigt beräknat kapitalinsatsens bidrag till förändringen av produktionen och eftersom totalproduktivitetens bidrag till förändringen av produktionen har beräknats som residual av andra bidrag, har också den reviderats när uppgifterna korrigerats.

På motsvarande sätt har tabellen 138x -- Komponenter av produktivitetsförändring (produktion/arbetade timmar), innehållit ett fel vid beräkningen av kapitalintensitetens bidrag till arbetsproduktiviteten (produktion), vilket på motsvarande sätt återspeglats i totalproduktivitetens bidrag till arbetsproduktiviteten, som beräknas som residual av andra bidrag. Korrigeringen inverkar inte på totalnivåerna för produktionen eller produktiviteten.

Följande databaser har uppdaterats fr.o.m. 29 juni 2023:

Uppgifter efter näringsgren på bokstavsnivå

Beräkningen av uppgifter efter näringsgren på bokstavsnivå har innehållit ett fel i de näringsgrensvikter som använts. Därför har produktivitetsutvecklingen inom näringsgrenarna sett ut att vara svagare än vad den i verkligheten varit. Korrigeringen inverkar inte på uppgifterna om näringsgrenarna på siffernivå eller på uppgifterna på hela ekonomins nivå.

Följande databaser har uppdaterats fr.o.m. 29 juni 2023:

Ändringar i databastabellerna

Databastabellen 139a -- Arbetskraftinsats, kapitalinsats och deras bidragsvikter har kompletterats med en kolumn med uppgifter på totalekonomisk nivå utöver näringsgrensvisa uppgifter. På så sätt finns till exempel förändringen i arbetstimmarna när det gäller produktivitetskalkylerna nu på hela ekonomins nivå. Dessutom har tabellen kompletterats med variablerna produktion och insatsförbrukning.

I fortsättningen innehåller tabellerna 138z -- Komponenter av produktionsförändring och 138x -- Komponenter av produktivitetsförändring (produktion/arbetade timmar) bara uppgifter på siffernivå, medan bokstavsnivån och hela ekonomins nivå är tomma. När det gäller dessa klassificeringsnivåer rekommenderas det att man använder tabell 138y -- Komponenter av förädlingsvärdets förändring eller 138w -- Komponenter av produktivitetsförändring (förädlingsvärde/arbetade timmar).