Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2021

Priserna på gamla aktiebostäder och antalet köp fortsatte att stiga i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i de största städerna och i alla storområden i augusti jämfört med året innan, med undantag av Östra Finland. Jämfört med juli sjönk priserna i hela landet med 0,7 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2021M08, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2021M08, index 2015=100

När det gäller stora städer steg priserna på gamla aktiebostäder mest i Åbo och Helsingfors jämfört med motsvarande period året innan. Sedan 2015 har priserna stigit med nästan 25 procent i Åbo och med över 26 procent i Helsingfors.

I huvudstadsregionen steg priserna på bostäder i flervåningshus med 6,3 procent och på radhusbostäder med 5,8 procent jämfört med året innan.

Sett till storområde steg priserna på gamla aktiebostäder i augusti mest i Södra Finland på årsnivå. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med 14 procent i Södra Finland och varit nästan oförändrade i Norra och Västra Finland. I Östra Finland har priserna sjunkit med över 20 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M08, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M08, index 2015=100

I augusti gjordes 9 procent fler köp av gamla höghus- och radhusbostäder via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Priser på gamla aktielägenheter, augusti 2021 1)

Area Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 294 108,5 -0,7 4,4
Huvudstadsregionen 4 164 120,4 -0,3 6,1
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 753 98,1 -1,2 2,8
Kranskommuner 2) 2 289 99,6 0,2 4,8
Helsingfors 4 849 126,4 0,4 8,0
Esbo-Grankulla 3 848 111,9 -2,6 3,9
Vanda 2 931 109,5 1,2 1,4
Tammerfors 2 893 118,3 1,3 7,2
Åbo 2 359 124,8 -1,2 8,5
Uleåborg 2 018 108,8 0,4 5,6
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Antalet bostadsköp och det totala värdet av dem ökade i början av året 2021 med omkring 40 procent från året innan

De preliminära uppgifterna om det totala antalet bostadsköp och deras värde har kompletterats för början av året. Antalet bostadsköp ökade under andra kvartalet med 43 procent i hela landet jämfört med motsvarande period året innan. Det sammanlagda antalet bostadsköp i de stora städerna (Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo) ökade med 39 procent under andra kvartalet. Utanför de stora städerna ökade antalet köp med 46 procent. Det bör noteras att bostadsköpen avtog under coronarestriktionerna i april–maj 2020.

Under januari–juni uppgick bostadsköpen till 10,5 miljarder euro, vilket är 39 procent mer än för ett år sedan. I de stora städerna ökade värdet av köpen med 36 procent och i övriga Finland med 42 procent från året innan. I början av året var värdet av köpen 47 procent i huvudstadsregionen och 62 procent i de stora städerna jämfört med värdet för hela landet.

Statistikcentralen sammanställer uppgifterna om det totala antalet bostadsköp och deras värde i statfin-tabellen 12r3 . Uppgifterna i tabellen uppdateras retroaktivt i samband med månadsstatistiken när det gäller gamla aktiebostäder och beviljade bygglov. Det totala antalet bostadsköp under tredje kvartalet publiceras i november och värdeuppgifterna i december.

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

I månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder ingår vid första publiceringstillfället omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Särskilt när det gäller sommarmånaderna är antalet köp i den nyaste publiceringen av månadsstatistiken eventuellt lägre än vanligt och kan preciseras under de kommande månaderna. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revideringen av uppgifter finns i separata tabeller.

Antalen gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet. Istället för att granska enskilda månads- och årsförändringar lönar det sig att granska den långsiktiga prisutvecklingen, och inte bara gällande en viss tidpunkt.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/08/ashi_2021_08_2021-09-29_tie_001_sv.html