Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2011

Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent under januari–juni

Korrigerats 20.10.2011

De preliminära uppgifterna om energiförbrukning gällande första och andra kvartalet åren 2010 och 2011 har korrigerats. Korrigeringarna gäller förbrukningen av naturgas, olja, kol, torv, träbränslen och energikällor i gruppen Övriga. Siffrorna gällande kärnenergi, vatten- och vindkraft har förändrats bara en aning. Ovan nämnda förändringar påverkar också årsförändringarna av energiförbrukningen. De preliminära förändringsprocenterna anges i fortsättningen i hela tal. Korrigeringarna har också förändrat den totala förbrukningen av energi. Förändringarna av användningen av fossila bränslen och torv inverkar också på koldioxidutsläppen inom energisektorn, vars uppgifter har korrigerats på motsvarande sätt.

Mera information om korrigeringen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi nästan 712 PJ (petajoule), dvs. ungefär 198 TWh (terawattimmar), totalt under de två första kvartalen 2011, vilket var 2 procent mindre än under motsvarande period år 2010. Den totala elförbrukningen uppgick till 44,6 TWh, vilket var 0,3 procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med 3 procent.

Totalförbrukningen av energi, PJ

Totalförbrukningen av energi, PJ

Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av olje kvantitativt sett mest, med 5 procent, och förbrukningen träbränslennäst mest, med 4 procent. Naturgasförbrukningen ökade däremot med 1,8 PJ, dvs. 2 procent, och torvförbrukningen med 5,1 PJ, dvs. 10 procent, under första halvåret, januari–juni.

Den inhemska elproduktionen gick ned med 2 procent. I Finland producerades 16 procent mindre el med vattenkraft än året innan och produktionen av kondenskraft minskade med 6 procent. Samproduktionen av el och värme ökade dock med 5 procent och ökningen var störst i industrins kombianläggningar. Av elförbrukningen i Finland täcktes 11 procent med importerad el. Nettoimporten av el ökade med totalt 13 procent. El producerades också för export till den nordiska marknaden. Exporten sjönk med 7 procent till nordiska marknaden. Vindkraftsproduktionen ökade med över 80 procent. Andelen energi som producerats med vindkraft var 0,1 procent av den totala energiförbrukningen under första halvåret 2011.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I-II/2010* I-II/2011* Årsförändring-%* Andel av totalförbrukningen av energi, %*
Olja 171 215 163 264 -5 23
Kol 2) 100 091 98 036 -2 14
Naturgas 77 046 78 876 2 11
Kärnenergi 3) 118 322 119 306 1 17
Netto import av elenergi 4) 15 367 17 334 13 2
Vatten- och vindkraft 4) 24 639 21 020 -15 3
Torv 51 396 56 475 10 8
Träbränslen 149 502 144 328 -4 20
Övriga 18 342 17 925 -2 3
Total -förbrukning 725 921 712 094 -2 100
Utrikestrafik 14 878 17 414 17  
CO2- utsläpp från energisektorn 31 30 -3  
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 20.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2011/02/ehk_2011_02_2011-09-23_tie_001_sv.html